อว.จับมือกระทรวงแรงงาน สร้างโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาทักษะระหว่างเรียน

อว.จับมือกระทรวงแรงงาน

อว. จับมือกระทรวงแรงงาน ดึง มทร. 9 แห่ง ม.เกษตรศาสตร์ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างโอกาสให้นิสิต นักศึกษา พัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างเรียน เทียบโอน และสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน เทียบโอน และสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซึ่ง มทร.9 แห่ง ได้แก่ มทร.ธัญบุรี, มทร.ศรีวิชัย, มทร.ล้านนา, มทร.กรุงเทพ, มทร.ตะวันออก, มทร.พระนคร, มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.สุวรรณภูมิ และ มทร.อีสาน

นางสาวศุภมาสกล่าวว่า กระทรวง อว. มีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรในประเทศ เราพยายามปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ทั้งการยกระดับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนและเชื่อมโยงการเรียนรู้ในระบบ การเรียนรู้นอกระบบ และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ดังนั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนในสังคม เน้นประสบการณ์สำหรับคนทุกช่วงวัยให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและเทียบโอนสมรรถนะสูงอย่างมีคุณภาพและไร้รอยต่อ

“พิธีลงนามในวันนี้ ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคการทำงานและภาคการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการดำเนินงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ที่สร้างความเชื่อมโยงและปรับเข้าหากันอย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป”


ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน เทียบโอน และสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งในสังคม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับศักยภาพของกำลังแรงงานและสถานประกอบการ มีการจัดการเรียนการสอนและเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบธนาคารหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มศักยภาพ