รวมหลักสูตร 2 ปริญญา มหา’ลัยชั้นนำของไทย เรียนข้ามศาสตร์-สถาบัน

หลักสูตร

รวมหลักสูตร 2 ปริญญา ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย “จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์-มหิดล-ม.เชียงใหม่-สจล.-ม.ทักษิณ” หลากหลายรูปแบบ เรียนข้ามศาสตร์ ข้ามสถาบัน มีทั้ง ป.ตรี+ตรี ป.ตรีควบโท 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนึ่งในเทรนด์การศึกษารูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คือการเปิดหลักสูตร 2 ปริญญาในหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งในอดีตมีมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งที่เปิดหลักสูตรรูปแบบ 2 ปริญญา แต่ปัจจุบันหลาย ๆ มหาวิทยาลัยก็ต่างทยอยเปิดมากขึ้น หลังจากที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีการปลดล็อกข้อจำกัดต่าง ๆ

จึงได้เห็นมหาวิทยาลัยต่างบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของปริญญาตรี 2 ใบ รูปแบบข้ามศาสตร์ข้ามสาขา ข้ามมหาวิทยาลัย หรือปริญญาตรีควบปริญญาโท ชูจุดเด่นเรียนจบเร็ว ประหยัดค่าเล่าเรียน เพื่อตอบสนองความต้องการคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังตอบสนองต่อตลาดแรงงานที่ต้องการคนที่มีทักษะหลากหลายมากขึ้น

“ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมหลักสูตร 2 ปริญญาในมหาวิทยาลัยไทยเฉพาะบางหลักสูตร มีที่ไหน และรูปแบบใดบ้าง ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรค่อนข้างหลากหลาย โดยเฉพาะรูปแบบเรียน ป.ตรี ควบ ป.โท ดังนี้

1.โครงการผลิตแพทย์-ทันตแพทย์ 2 ปริญญา

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสหสาขาวิศวกรรมชีวเวช ซึ่งมีการเรียนการสอนสอดคล้องกับศาสตร์ด้านการแพทย์ ได้ผนึกความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ เพื่อจัดทำหลักสูตร 2 ปริญญาร่วมกัน ดังนี้

 • เรียน ป.ตรี คณะแพทยศาสตร์ และต่อ ป.โท สหสาขาวิศวกรรมชีวเวช ใช้เวลาเรียนรวมทั้งหมด 6 ปี
 • เรียน ป.ตรี ทันตแพทยศาสตร์ และต่อ ป.โท สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช ซึ่งใช้เวลาเรียน 6 ปี

ทั้ง 2 หลักสูตรเรียนจบจะได้ 2 ปริญญา เพื่อหวังผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพ และมีความรู้ด้านวิศวกรรมชีวเวช หรือมีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เมื่อจบการศึกษา

2.เรียน ป.ตรีสาขาใดก็ได้ แล้วต่อ ป.โทด้านบริหารธุรกิจ อีก 1 ปี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี นำเสนอหลักสูตรทางด้านธุรกิจให้กับกลุ่มคณะสายแพทย์และสุขภาพ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ รวมถึงคณะอื่น ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยนิสิตที่เรียนปริญญาตรีจากคณะอื่น ๆ แล้วสามารถลงควบปริญญาโทภายใต้ชื่อ MSB (Master of Science in Business) ต่อได้เลย เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสาขาอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เรียนควบคู่ปริญญาโททางธุรกิจอีกเพียง 1 ปีเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน และเมื่อเรียนจบจะมีอาวุธด้านบริหารธุรกิจติดตัว ในอนาคตสามารถประกอบกิจการของตนเองได้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ป.ตรีควบโท บัญชีบริหารธุรกิจ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหลักสูตร ป.ตรี ควบ ป.โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP) Integrated Bachelor’s and Master’s Degree Program in Business and Accounting

เป็นหลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและมหาบัณฑิต (บูรณาการ) และหลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (บูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเป็นนวัตกรรมอุดมศึกษาที่ใช้เวลาเรียน 5 ปี

โครงสร้างทั้ง 2 หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานการอุดมศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และหลักสูตรด้านบัญชีเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับนักบัญชีมืออาชีพ (International Education Standards for Professional Accountants) ที่กำหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants)

เนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่นี้มุ่งเน้นการประสมประสานความรู้จากศาสตราจารย์แขนงต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจ ผ่านการศึกษาในชั้นเรียนการศึกษาอิสระ การฝึกงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในกิจกรรมจริงทางธุรกิจ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ธุรกิจพึงมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน

วิศวะอินเตอร์ ป.ตรี 2 ใบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ มีหลักสูตร TEP (Twinning Engineering Programmes) ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทิ University of Nottingham (สหราชอาณาจักร) University of New South Wales (ออสเตรเลีย) Katholieke Universiteit Leuven (เบลเยียม) นักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้ ในช่วง 2 ปีแรก จะได้ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในประเทศไทย และ 2 ปีหลัง สามารถเลือกศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 1 แห่ง จาก 3 มหาวิทยาลัยคู่สัญญาของคณะ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาตรี 2 ใบ คือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ใบและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 1 ใบ

เรียนแพทย์+กฎหมาย

ม.ธรรมศาสตร์ มีหลักสูตรเรียนแพทย์ 7 ปี 2 ปริญญา ในหลักสูตร Med TU Plus เป็นหลักสูตรแพทย์แนวใหม่ที่ร่วมมือกันระหว่าง 3 คณะของธรรมศาสตร์ คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิดหลักสูตรร่วมปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทางการแพทย์และสุขภาพ และสาขาการบริหารโรงพยาบาลและธุรกิจสุขภาพ

สำหรับหลักสูตรนี้จะเรียนวิชาพื้นฐานทางการแพทย์ กฎหมายทางการแพทย์ จริยธรรมทางการแพทย์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นคนไข้ บุคคลทั่วไปหรือข้อมูลของแพทย์เอง กฎหมายด้านสถานพยาบาลหรือที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้นการเรียนหลักสูตรนี้จะเป็นการผลิตแพทย์ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย และการบริหารต่าง ๆ ด้านการแพทย์ นอกจากนี้ยังเน้นการวิจัย เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วย

พระจอมเกล้าลาดกระบัง

โครงการหลักสูตร ป.ตรี 2 ปริญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

 • หลักสูตร Arch.+Engr. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ผลิตบัณฑิตวิศวกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ เป็นหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาในการเรียน 5 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ 2 ปริญญา คือ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ และสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพทั้ง 2 สาขา
 • หลักสูตร Agrinovator คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้เชิงลึกด้านการเกษตร ควบคู่กับวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประดิษฐ์นวัตกรรมทางการเกษตร
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์+MBA ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ และฟิสิกส์อุตสาหกรรม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
 • หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) ในระดับปริญญาตรี โดยวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินฮา ประเทศเกาหลีใต้

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ป.ตรี 2 ปริญญากับต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตร ป.ตรี 2 ปริญญา ระหว่าง 2 สถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสแตรทไคลด์ (University of Strathclyde) แห่งสหราชอาณาจักร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ มุ่งเน้นเพิ่มบุคลากรและงานวิจัยคุณภาพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ระดับโลก

นอกจากนี้ หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเปิดโลกกว้างไปศึกษาในสหราชอาณาจักร ณ มหาวิทยาลัยสแตรทไคลด์ เป็นเวลา 2 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี โดยจะเน้นการศึกษาที่ก้าวหน้าในการทำโครงการและงานวิจัยร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน ซึ่งจะเสริมประสบการณ์ระดับนานาชาติที่มีคุณประโยชน์ยิ่งต่อผู้เรียน ได้แก่ ความหลากหลายทางด้านโครงงานและงานวิจัย ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับสถาบันทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ตอัพ จากความสำเร็จและประสบการณ์อันยาวนานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น

แพทย์ 2 ปริญญา 

เป็นหลักสูตรแพทย์ 2 ปริญญา ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นอกจากเรียนหลักสูตรแพทย์ในระดับ ป.ตรี ยังสามารถเลือกเรียน ป.โทได้หลายสาขาตามความสนใจ เช่น หลักสูตรการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ Biodesign วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาธารณสุขศาสตร์ และการจัดการ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท โดย 2 สถาบันการศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศ คือ Oregon Health & Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหลักสูตร Health Informatics และ The University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย ในหลักสูตร Public Health

เมื่อจบการศึกษาจะได้รับ 2 ปริญญา คือ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (Doctor of Medicine, M.D.) และปริญญาโทในคณะที่สนใจ

วิทยาลัยการจัดการ มหิดล 

วิทยาลัยการจัดการ มหิดลมีหลักสูตรที่เปิดให้ผู้เรียนต่อ ป.โท หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา General Management หรือการจัดการทั่วไป เรียนร่วมกับ Toulouse School of Management ณ เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาบันดังอันดับ 1 ด้านธุรกิจที่นักศึกษาชาวฝรั่งเศสต้องการเรียนมากที่สุด โดยผู้เรียนจะเรียนร่วมกับสถาบันนี้ พร้อมกับรับปริญญา 2 ใบ ในระยะเวลา 1 ปี 7 เดือน ซึ่งแบ่งออกเป็นเรียนที่ CMMU ประเทศไทย 3 เทอม ระยะเวลา 1 ปี จากนั้นจึงไปเรียนต่อที่ตูลูส 2 เทอม ระยะเวลา 7 เดือน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Science Program in Digital Innovation (International Program) ใช้เวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ การเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีหลักสูตร 2 ปริญญา โดยศึกษา 2 ปีแรก ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 2 ปีหลัง ณ มหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการเรียน ด้านการเป็นผู้ประกอบการ หรือวิทยาการข้อมูล (หลักสูตร 2 ปริญญา) ได้แก่ Curtin University เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตร Data Science University of Strathclyde เมือง Glasgow ประเทศอังกฤษ หลักสูตร Entrepreneur

มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการหลักสูตร 2 ปริญญา ม.ทักษิณ มี 5 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยจัดการเรียนการสอน ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา แผนการเรียน 4 ปีการศึกษา
 2. หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และการจัดการข้อมูล และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยจัดการเรียนการสอน ณ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาเขตพัทลุง มีแผนการเรียน 4 ปีการศึกษา
 3. หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จัดการเรียนการสอน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา แผนการเรียน 5 ปีการศึกษา
 4. หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ วิชาเอกออกแบบกราฟิก และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แผน ก แบบ ก2 แผนวิชาชีพครู) ซึ่งได้ใบประกอบวิชาชีพครู แผนการเรียน 6 ปีการศึกษา จำนวน 173 หน่วยกิต และมีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี โดยจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสงขลา
 5. หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผนวิชาชีพครู โดยจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสงขลา มีแผนการเรียน 3 ปีการศึกษา