เปิด 9 ข้อเรียกร้อง “อุเทนถวาย” ขอจุฬาฯ หยุดใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์

เปิด 9 ข้อเรียกร้อง
ภาพ : ศูนย์ภาพเครือมติชน

เปิด 9 ข้อเรียกร้อง “อุเทนถวาย” ถึงจุฬาฯ ขอให้หยุดปรับพื้นที่ใช้เป็นเชิงพาณิชย์ ให้รักษาและพัฒนาการอยู่ร่วมกัน เป็นสมบัติแผ่นดิน ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย สมาคมผู้ปกครองและครูอุเทนถวาย กว่า 2,500 คน ได้นัดชุมนุมและเคลื่อนขบวนจากหน้าวิทยาเขตอุเทนถวายไปยังสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อยื่นหนังสือถึงสำนักงานจัดการทรัพย์สิน แสดงความจำนงคัดค้านการย้ายเขตพื้นที่อุเทนถวาย

อุเทนถวายชุมชุมศฺษย์เก่า
ภาพ : ศูนย์ภาพเครือมติชน

โดยในการชุมนุม มีการปราศรัย ถึงที่มาที่ไปของการก่อตั้งอุเทนถวาย และเหตุผลของการคัดค้านการย้ายออกจากพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำว่า ที่ดินของอุเทนถวายเป็นที่ดินพระราชทาน ไม่ได้ใช้เพื่อการพัฒนาในเชิงพาณิชย์

อุเทนถวาย
ภาพ : ศูนย์ภาพเครือมติชน

นางสาวอชิรญา ธุวะนุติ ตัวแทนนักศึกษาอุเทนถวาย ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการย้ายเขตพื้นที่อุเทนถวาย และเสนอข้อเรียกร้อง เพื่อเป็นแนวทางการยุติข้อพิพาท พร้อมอ่านแถลงการณ์ มีเนื้อหาบางช่วงบางตอน ว่า การก่อสร้างอาคารสำหรับประชาชน การอุทิศดังกล่าวมีผลประโยชน์ตามกฎหมายที่ดินพิพาท พร้อมอาคารโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอุทิศไว้ การเปลี่ยนแปลงนำที่ดินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ย่อมมิอาจกระทำได้

มิเช่นนั้นจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดินจากสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้ตกเป็นของนิติบุคคลอื่นให้นำไปแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อันเป็นการนอกวัตถุประสงค์โดยไม่ชอบธรรม

อุเทนถวายชุมนุม
ภาพ : ศูนย์ภาพเครือมติชน

ในการนี้ สโมสรนักศึกษาฯ จึงได้สรุปรายละเอียดข้อเรียกร้องต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 ข้อ ดังนี้

1.ขอคัดค้านการย้ายอุเทนถวาย และขอให้ธำรงตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เฉพาะกิจการการศึกษาวิชาช่าง โดยมีชื่ออุเทนถวายเช่นเดิม

2.ขอให้ทางสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะผู้บริหาร สำนักงานทรัพย์สิน จุฬาฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

3.ขอให้ทางสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะผู้บริหาร สำนักงานทรัพย์สิน จุฬาฯ ยึดหลัก บทบัญญัติใน พ.ร.บ.จุฬาฯ ว่า “ให้จุฬาฯ เพื่อเป็นสถานศึกษาและค้นคว้าในศาสตร์ต่าง ๆ และเพื่อจะส่งเสริมวิชาชีพชั้นสูง และทำนุบำรุงวัฒนธรรมแห่งชาติสืบไป”

4.ขอให้ทางสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะผู้บริหาร สำนักงานทรัพย์สิน จุฬาฯ ยึดหลักเชิดชูการศึกษาเป็นที่ตั้ง

5.ขอเรียกร้องให้ทางสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะผู้บริหาร สำนักงานทรัพย์สิน จุฬาฯ หยุดปรับเปลี่ยนการพัฒนาพื้นที่ โดยมุ่งเป็นการรักษาและพัฒนาการอยู่ร่วมกันของพื้นที่เพื่อการศึกษาที่ควรเป็นสาธารณสมบัติของชาติ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน แต่มิควรอ้างแค่เพียงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

6.ชาวอุเทนถวายได้ทำการร้องขอความเป็นธรรมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในประเด็นนี้ด้วย อนึ่ง เพื่อเป็นการบรรเทาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชาวอุเทนถวายขอให้สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะผู้บริหาร สำนักงานทรัพย์สิน จุฬาฯ ทำข้อยุติปัญหาการนำที่ดินพิพาทด้วยการจดทะเบียนโฉนดที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับประชาชนใช้ร่วมกันเป็นที่ตั้งสถานศึกษาเท่านั้น และออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและจัดทำทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายกำหนด

7.ขอให้ทำการจารึก พันธสัญญา ข้อตกลงที่จะรักษาและทำนุบำรุงพื้นที่เพื่อการศึกษา ทางด้านวิชาชีพชั้นสูง ในชื่อทางด้านประวัติศาสตร์ “อุเทนถวาย” เพื่อประกาศให้เป็นพื้นที่สาธารณสมบัติ โดยมิอาจเปลี่ยนแปลง ยุบ ย้าย ได้อีกต่อไป ขอให้มุ่งเรื่องนิติธรรมเป็นที่ตั้ง

8.ขอให้มีการออกหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเรียกร้อง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายในสัดส่วนเท่ากัน มีประธานและคณะกรรมการฝ่ายที่สามที่มาจากบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นกลางจากรัฐ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา โดยขอให้ระบุกำหนดการแล้วเสร็จอย่างเป็นรูปธรรม

9.กรณีที่ทางสำนักทรัพย์สิน จุฬาฯ ได้ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานรัฐ เรื่องอุเทนถวายได้เซ็นข้อตกลงยินยอมคืนพื้นที่และชำระค่าเช่าที่ดิน ทำข้อตกลง วันที่ 11 มีนาคม 2547 จนเป็นเหตุให้เกิดข้อพิพาท นำไปสู่การฟ้องร้องขับไล่ไปที่อัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาด ข้อเท็จจริงนั้นสำนักงานทรัพย์สิน จุฬาฯ ไม่เคยชี้แจงเอกสารยกเลิกบันทึกข้อตกลง วันที่ 10 มิถุนายน 2548 ซึ่งนำยื่นโดยนักศึกษากว่า 300 คน

ด้านสำนักทรัพย์สิน จุฬาฯ รับทราบข้อมูลและเจตนารมณ์ของทางอุเทนถวาย ได้รับมอบนำหนังสือที่ยื่นเสนอเพื่อให้ผู้บริหารจุฬาฯ ได้พิจารณาต่อไป

อุเทนถวาย
ภาพ : ศูนย์ภาพเครือมติชน