ครม.ไฟเขียวปรับ 3 ประเด็นในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ตรีนุช

คณะรัฐมนตรี รับทราบปรับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ใน 3 ประเด็น นายกฯ หนุนวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง “ตรีนุช” เดินหน้าทำกฎหมายลูก รองรับปฏิรูปการศึกษา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิรูปการศึกษา และข้อห่วงใยเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. จากข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จึงได้หารือกับ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับฟังและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น

โดยรองนายกฯ ได้เป็นประธานในการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการแก้ไขปัญหาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และมีข้อสรุปร่วมกันว่า ให้ปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ใน 3 ประเด็น ดังนี้

  1. ระบุให้ชัดเจนว่า วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง พร้อมทั้งปรับแก้คำว่า “ใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู” เป็น “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เช่นเดิม
  2. ประเด็นที่สอง ปรับแก้คำว่า “หัวหน้าสถานศึกษา” เป็น ”ผู้บริหารสถานศึกษา” และปรับแก้คำว่า “ผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษา” เป็น ”ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา”
  3. กำหนดให้มี โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ไว้ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (25 พ.ค.2564) ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานการประชุม ได้เห็นชอบในหลักการให้แก้ไขปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติใน 3 ประเด็นดังกล่าว โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และเสนอ ครม.เพื่อรับทราบก่อนส่งต่อร่าง พ.ร.บ.ให้รัฐสภา เพื่อพิจารณาต่อไป โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำความสำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพครู และการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษา

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า หลังจาก ครม.รับทราบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ตามที่เสนอขอทบทวนแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายลำดับรอง ทั้งพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการตามขั้นตอนของการเสนอกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายหลักที่จะต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งทราบว่าขณะนี้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการยกร่างกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับแต่ละหน่วยงานไว้แล้ว

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการ พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าต่อไปได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา