ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราว ครูเอกชนเดือนละ 1,500

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราว ครูเอกชนเดือนละ 1,500 บาท

วันที่ 22 กรกฎาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2564

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ได้เห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือ เป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่ได้รับความเดือดร้อน จากภาวะค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นและให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (4) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 และมติคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564โดยมีสาระสำคัญ (ข้อ 5) ครูซึ่งได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 และที่ได้รับเงินเดือน ไม่ถึงเดือนละ 11,700 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ไม่เกินเดือนละ 1,500 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 11,700 บาท


อ่านประกาศฉบับเต็ม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ