สินมั่นคงประกันภัย ศาลไต่สวนพรุ่งนี้ ชี้ชะตาเข้าฟื้นฟูกิจการ

สินมั่นคงประกันภัย ศาลไต่สวนพรุ่งนี้ (15 ส.ค. 65) ชี้ชะตาเข้าฟื้นฟูกิจการ ศาลล้มละลายกลางแจงผู้ยื่นคัดค้าน 1,700 คน ขอให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมฟังพิจารณาคดี-ติตตามผลผ่านเว็บไซต์

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ศาลล้มละลายกลางอัพเดทความคืบหน้าคดีหมายเลยดำที่ ฟฟ 9/2565 ของบริษัท สิมมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ 4) ว่า ด้วยศาลล้มละลายกลางจะมีการนัดพิจารณาคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทสินมั่นคงประกันภัย ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ซึ่งในวันนัดพิจารณาคดีดังกล่าว มีประเด็นในการพิจารณาว่ามีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะอนุญาตให้บริษัทสินมั่นคงประกันภัยฟื้นฟูกิจการหรือไม่ โดยจะยังไม่มีการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าหนี้แต่ละราย ที่ยื่นคำคัดค้านเข้ามาก่อนวันนัดแต่อย่างใด

โดยศาลล้มละลายกลางได้นำระบบการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) มาใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในคดีทั่วไป แต่สำหรับคดีนี้ปัจจุบันมีเจ้าหนี้ยื่นคำคัดค้านการฟื้นฟูกิจการแล้วเป็นจำนวนมาก ประมาณ 1,700 ราย ทำให้ไม่สามารถนำระบบพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ได้

และในขณะเดียวกันห้องพิจารณาคดีของศาลมีพื้นที่จำกัด สามารถรองรับคู่ความได้ไม่เกิน 100 คน ดังนั้นจึงขอให้เจ้าหนี้ผู้คัดค้านรวมกลุ่มส่งตัวแทนหรือตั้งตัวแทนเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดี หรือสามารถติตตามผลความความคืบหน้าของคดีด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของศาลล้มละลายกลางได้โดยไม่ต้องเดินทางมาศาลเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดโควิดที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

แต่หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางมาศาลเพื่อฟังการพิจารณาคดี ทางศาลได้เตรียมสถานที่บางส่วนของลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำหรับฟังการพิจารณาคดีไว้ โดยจะมีการถ่ายทอดภาพเสียงการพิจารณาคดีไปยังบริเวณดังกล่าว และมีการตรวจคัดกรองทุกท่าน โดยต้องมีผลการตรวจ ATK แสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนเข้าอาคารเพื่อรักษาความปลอดภัย และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามสมควร

ด้านบริษัทสินมั่นคงประกันภัย รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65 ว่า ได้กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลผู้ถือหุ้น นักลงทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงที่มาของปัญหา แนวทางแก้ไข ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ ความเสี่ยงหรืออุปสรรคที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัท และแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว ในวันที่ 23 ส.ค. 65 เวลา 10.00-10.45 น. ผ่าน Microsoft Teams