ก.ล.ต.ไฟเขียว AAI ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ขายหุ้น IPO ไม่เกิน 637.5 ล้านหุ้น

Hajiko

ก.ล.ต.อนุมัติ “เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล” หรือ AAI ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง เสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 637.5 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ SET ชูศักยภาพผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกรายใหญ่ของไทย

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายเอกราช พรรณสังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI เปิดเผยว่า บริษัทได้รับอนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมความพร้อมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 637.5 ล้านหุ้น และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทมีความเชี่ยวชาญการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานชั้นนำของประเทศ และนับเป็นบริษัทเรือธง (Flagship) ในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง ของ บมจ.เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น หรือ ASIAN โดยเป็นผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก (Wet Pet Food) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (Human Food) ชั้นนำของประเทศ จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคในระดับสากล รวมถึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำการเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกรายใหญ่ของไทย

นายเอกราชกล่าวว่า บริษัทมีแผนพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์ “Level up AAI!” เพื่อยกระดับองค์กรให้พัฒนาและเติบโตให้ทันกับโอกาสทางธุรกิจ และพร้อมปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำพาองค์กรให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในอนาคต ผ่านการมุ่งมั่นยกระดับองค์กรในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1) ยกระดับธุรกิจ (Level up our organization) มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล การเร่งพัฒนาบุคลากร รวมถึงการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อรองรับการเติบโตและโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

2) ยกระดับสถานะจาก “ผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์” เพื่อเป็น “คู่ค้าเชิงกลยุทธ์” (Level up our co-developer position to strategic partners) มองหาโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งในกลุ่มธุรกิจที่เป็นต้นน้ำและปลายน้ำ (Up-stream/Down-stream) เพื่อให้การบริหารจัดการด้านห่วงโซ่อุปทานมีความต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว

3) ยกระดับแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงของบริษัท เพื่อเป็นแบรนด์ระดับโลก (Level up our own brands) โดยเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงในหลากหลายแบรนด์ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มลูกค้าในทุกตลาดย่อย (Market Segment) และมีผลิตภัณฑ์ครบทุกประเภท ทั้งที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ด และขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง

และ 4) ยกระดับความใส่ใจต่อแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านแผนกลยุทธ์ CHEERS! (Level up cares through CHEERS! strategy) โดยให้ความสำคัญต่อปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยึดมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามหลักสากลขององค์การสหประชาชาติ

“ด้วยศักยภาพและความพร้อมในด้านแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนขยายธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง และการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงสายการผลิต จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และรักษาความสามารถการแข่งขันให้อยู่ในระดับที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง”

Advertisement

โดยผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงแบบพรีเมี่ยม และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจาก 2,910 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 4,985 ล้านบาทในปี 2564 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 11% ต่อปี และมีกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจาก 16 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 639 ล้านบาทในปี 2564 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 108% ต่อปี

นอกจากนี้ การเติบโตของตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงมีปัจจัยหลักมาจากการเปลี่ยนผ่านประชากรสู่กลุ่ม Millennial และ Generation Z ที่มีความรักสัตว์และต้องการเลี้ยงสัตว์มากขึ้น รวมถึงการขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) ส่งผลให้จำนวนสัตว์เลี้ยงและความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง

นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์ Head of Investment Banking Capital Market บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) และแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต.ได้อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เพื่อเสนอขายหุ้น IPO และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ทั้งนี้ AAI มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,125 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,125 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 1,700 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,700 ล้านหุ้น และจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 637.5 ล้านหุ้น

แบ่งเป็น 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท จำนวนไม่เกิน 425 ล้านหุ้น และ 2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (บมจ.เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น : ASIAN) จำนวนไม่เกิน 212.5 ล้านหุ้น รวมทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้