กองทุนประกันชีวิต ปรับเวลาจ่ายเงินคืน ยื่นออนไลน์รับเงิน 8-11 วัน

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตคนใหม่

กองทุนประกันชีวิต ประกาศระยะเวลาการจ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ยื่นคำขอรับเงินออนไลน์จ่ายเงินคืน 8-11 วันทำการ ส่วนรับเงินที่สำนักงาน-ไปรษณีย์ 11-16 วันทำการ 

ปัญหาเศรษฐกิจของไทยยังคงอยู่กับประชาชนคนไทยไปอีกระยะหนึ่ง การได้เงินตามสัญญาประกันภัยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยดูแลครอบครัวได้อย่างดี ดังนั้นผู้เอาประกันที่ส่งเบี้ยประกันชีวิตไปจนครบสัญญาประกันภัยแล้วยังไม่ได้ติดต่อขอรับเงินคืนจากบริษัทประกันชีวิตจนเวลานานล่วงเลย 10 ปี ทางบริษัทประกันชีวิตได้ส่งเงินของผู้เอาประกัน ซึ่งเรียกว่า “เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ” ไปไว้ที่กองทุนประกันชีวิต เงินก้อนนี้ยังมีมูลค่าที่ผู้เอาประกันสามารถติดต่อขอรับคืนได้ตลอดเวลา

ปัจจุบันผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความของท่านได้ง่าย ๆ ที่เว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต สามารถเข้าผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์

               

และเมื่อตรวจสอบพบว่าท่านมีสิทธิในเงินดังกล่าว ไม่ต้องกังวลว่าจะใช้เวลานานกว่าจะได้รับเงินคืนเพราะทางกองทุนประกันชีวิตโดย นายนพดล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตได้ออกประกาศย่นระยะเวลาการจ่ายเงินคืนให้กับผู้เอาประกันได้รวดเร็วมากขึ้น

หากผู้เอาประกันยื่นคำขอรับเงินในรูปแบบออนไลน์จะใช้ระยะเวลาการพิจารณาและจ่ายเงินคืนท่านภายใน 8-11 วันทำการ ส่วนท่านที่ยื่นคำขอรับเงินที่สำนักงานกองทุนประกันชีวิตด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะใช้ระยะเวลาการพิจารณาและจ่ายเงินคืนท่านภายใน 11-16 วันทำการ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

ประกาศกองทุนประกันชีวิตเรื่อง ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จการจ่ายคืนเงินกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 65

ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
การจ่ายเงินคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอผ่านช่องทางออนไลน์
งานคุ้มครองสิทธิ
1. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานผ่านระบบเงินกรมธรรม์ประกันที่ล่วงพ้นอายุความ 1 วันทำการ
2. ขั้นตอนการจัดทำข้อมูลและเอกสารเพื่อเตรียมนำเสนอผู้จัดการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายคืน 1-2 วันทำการ
3. ขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลในการนำเสนออนุมัติจ่ายคืนเงินกรมธรรม์โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบภายในก่อนเสนอผู้จัดการอนุมัติจ่ายคืน 1 วันทำการ
4. ขั้นตอนการอนุมัติจ่ายคืนเงินกรมธรรม์ประกันภัยที่ล้วงพ้นอายุความ 1 วันทำการ
งานการเงิน
1. ขั้นตอนการตรวจสอบเลขบัญชีและยอดเงินจากเอกสารที่ได้รับจากการคุ้มครองสิทธิ 1 วันทำการ
2. ขั้นตอนการจัดทำไฟล์ข้อมูลสำหรับการโอนเงินเพื่อเตรียมนำส่งข้อมูลเข้าระบบ KTB Corporate online 1-2 วันทำการ
3. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำส่งข้อมูลเข้าระบบ KTB Corporate online พร้อมคำนวณค่าธรรมเนียมธนาคารและจัดทำเอกสารทางการเงิน 1-2 วันทำการ
4. ขั้นตอนการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ KTB Corporate onlineและดำเนินการโอนเงินเพื่อจ่ายคืนเงินกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ 1 วันทำการ
รวมระยะเวลาการดำเนินการ 8-11 วันทำการ

 

ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
การจ่ายเงินคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอที่สำนักงานกองทุนประกันชีวิต
งานคุ้มครองสิทธิ
1. ขั้นตอนการลงรับเอกสารและบันทึกข้อมูลเข้าระบบงานสารบัญของกองทุนประกันชีวิต 1 วันทำการ
2. ขั้นตอนการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานการขอรับเงิน พร้อมตรวจสอบข้อมูลการนำส่งเงินจากบริษัทประกันชีวิตเข้ากองทุน 1-2 วันทำการ
3. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลต่างๆของผู้ยื่นขอรับเงินเข้าระบบเงินกรมธรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ 1-2 วันทำการ
4. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ทำการบันทึกไว้ 1 วันทำการ
5. ขั้นตอนการจัดทำเอกสารเพื่อเตรียมเสนอผู้จัดการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายคืน 1 วันทำการ
6. ขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลการนำเสนออนุมัติจ่ายคืนเงินกรมธรรม์โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในก่อนเสนอผู้จัดการอนุมัติจ่ายคืน 1-2 วันทำการ
7. ขั้นตอนการอนุมัติจ่ายคืนเงินกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ 1 วันทำการ
งานการเงิน
1. ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเลขที่บัญชีและยอดเงินจากเอกสารที่ได้รับจากงานคุ้มครองสิทธิ 1 วันทำการ
2. ขั้นตอนการจัดทำไฟล์ข้อมูลสำหรับการโอนเงินเพื่อเตรียมนำส่งข้อมูลเข้าระบบ KTB Corporate online 1-2 วันทำการ
3. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำส่งข้อมูลเข้าระบบ KTB Corporate online พร้อมคำนวณค่าธรรมเนียมธนาคารและจัดทำเอกสารทางการเงิน 1-2 วันทำการ
4. ขั้นตอนการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ KTB Corporate onlineและดำเนินการโอนเงินเพื่อจ่ายคืนเงินกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ 1 วันทำการ
รวมระยะเวลาการดำเนินการ 11-16 วันทำการ