กสิกรไทย จดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจโฮลดิ้งเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งบริษัท กสิกร อินเวสเจอร์ จำกัด โดยธนาคารถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

ทั้งนี้ บริษัท กสิกร อินเวสเจอร์ จำกัด ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้อยู่ภายในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินธนาคารกสิกรไทยแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง