TRUE เตรียมขายหุ้นกู้ 4 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 5.15% ต่อปี จองซื้อต้นเดือน พ.ย.

หุ้นกู้ true

TRUE เตรียมขายหุ้นกู้ 4 ชุด อายุตั้งแต่ 2 ปี-5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 3.40-5.15% ต่อปี เสนอขายนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Positive” จากทริสเรทติ้ง คาดเปิดให้จองซื้อ 7-9 พ.ย.นี้

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 กลุ่มทรู ผู้นำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล มุ่งสู่การเป็นเทคคอมปะนี พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคธุรกิจ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเดินหน้าขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ TRUE สำหรับนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 4 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 3.40-5.15 % ซึ่งบริษัท และหุ้นกู้ TRUE ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Positive” (“บวก”) จากทริสเรทติ้ง

โดยมีธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ไทย ทหารไทยธนชาต และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คาดว่าจะเปิดขายระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565

ด้านนางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เดินหน้าสู่เทคคอมปะนีที่พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
สร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าและส่งมอบคุณค่าสู่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย พร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนร่วมเติบโตไปด้วยกันกับกลุ่มทรูที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะธุรกิจดิจิทัลที่มีแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้นและมีศักยภาพการเติบโตที่สูงขึ้นได้อีกมาก โดยกลุ่มทรูเตรียมออกหุ้นกู้

Advertisment

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัท ซึ่งหุ้นกู้ TRUE เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยบริษัทและหุ้นกู้ TRUE ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Positive” (“บวก”) จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

หุ้นกู้ TRUE เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 4 ชุด ดังนี้

1.หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40-3.50% ต่อปี

2.หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25-4.35%ต่อปี

Advertisment

3.หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90% ต่อปี

4.หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 5.05-5.15% ต่อปี

(สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2-4 ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ณ วันครบรอบ 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ หรือในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น)

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 6 แห่ง

ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (รวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)