ส่องกำไรหุ้น PCC ก่อนเทรด SET (พรุ่งนี้) 21 ต.ค.

เงินบาท-ตลาดหุ้นไทย

บมจ. พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรก 21 ต.ค. 65 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “PCC”

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบจ่ายไฟฟ้า รวมถึงผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรก 21 ต.ค. 65 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “PCC”

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ประกอบด้วยสายธุรกิจหลัก 3 สาย ดังนี้

  1.  สายธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานบริหารโครงการ งานบริการ งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทั้งแรงต่ำและแรงสูงขนาดไม่เกิน 115 kv และระบบบริหารจัดการพลังงาน ให้มีประสิทธิภาพ (Power Distribution & Energy Management System)
  2.  สายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมผลิตติดตั้งระบบควบคุมสำหรับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และผลิตมิเตอร์อัจฉริยะ (Intelligent Grid)
  3. สายธุรกิจ ลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และผลิตเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Renewable Energy)

สัดส่วนรายได้

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2563 และ 2564 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564-2565 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักและธุรกิจอื่น ตามรายการข้างต้น มีโครงสร้างรายได้สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2563 และ 2564 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

สรุปฐานะทางการเงิน

 

ผลประกอบการ

Advertisement

ขายหุ้นไอพีโอ 370 ล้านหุ้น

เสนอขายไอพีโอจำนวนไม่เกิน 307,000,000 หุ้น ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท คิดเป็นร้อยละ 25.03 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

แผนระดมทุน

บริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินของบริษัท จำนวน 1,194 ล้านบาท ดังนี้

จ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 40%

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่กำหนดไว้

โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนและขยายงานในอนาคต โครงสร้างและภาระผูกพันทางการเงิน การลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ที่ทางคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร