เบทาโกร ชี้แจงปมจ้าง บล.เกียรตินาคิน จัดหาหุ้นกรีนชู 65.2 ล้านหุ้น

เบทาโกรแจ้งกรณีเกียรตินาคิน

เบทาโกร ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ปมข้อวิจารณ์จ้าง บล. เกียรตินาคินภัทร จัดหาหุ้นกรีนชู 65.2 ล้านหุ้น รักษาเสถียรภาพภาพราคาหลักทรัพย์ BTG ช่วงเข้าเทรดตลาด 30 วันแรก

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือหลักทรัพย์ BTG ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วานนี้ (2 ธ.ค.) เกี่ยวกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) และเงินส่วนต่างที่เกิดจากการรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้น

ทั้งนี้ ตามที่ เบทาโกร ได้เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ผ่านมาโดยได้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 65,200,000 หุ้น โดยมี บล. เกียรตินาคินภัทร เป็นผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการจัดหาหุ้นสามัญของบริษัทฯเพื่อส่งมอบคืนให้แก่ บริษัท เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด (ผู้ให้ยืมหุ้น) ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น

ได้มีสื่อและสำนักข่าวบางแห่งได้เผยแพร่ข่าวสารที่ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดทั้งในหลักการ และในส่วนของผู้ได้รับประโยชน์ในเงินส่วนต่าง และจำนวนเงินส่วนต่างที่เกิดจากการรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้นของบริษัทฯ โดยระบุว่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้รับผลประโยชน์จำนวนมากจากเงินส่วนต่างที่เกิดจากการซื้อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาที่ต่ำกว่าราคา IPO ซึ่งเป็นไปตามกลไกการรักษาเสถียรภาพราคาหุ้นของบริษัทฯ นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงและให้ข้อเท็จจริงว่าเงินส่วนต่างดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นของผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ผู้ให้ยืมหุ้น หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ แต่อย่างใด โดยภายใด้ข้อตกลงในสัญญาที่เกี่ยวข้อง เงินส่วนต่างดังกล่าวจะตกเป็นของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ หลัง IPO

นอกจากนั้น เงินส่วนต่างดังกล่าวที่เกิดขึ้นไม่ได้มีจำนวนมากดังที่สื่อและสำนักข่าวบางแห่งได้กล่าวถึง

การจัดสรรหุ้นส่วนเกินและกระบวนการรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำ IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทฯ


ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีลักษณะที่สอดคล้องกับธุรกรรม IP0 ที่มีขนาดใหญ่อื่น ๆ ที่ผ่านมาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ