บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ รับโอนพอร์ตลูกค้า “เอเชีย เวลท์” หลังถูก ก.ล.ต. สั่งระงับธุรกิจ

ยูโอบี
Photo by Roslan RAHMAN / AFP

บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) รายงานการเข้าทำสัญญาซื้อพอร์ตลูกค้ารายย่อยจาก “เอเชีย เวลท์” หลัง ก.ล.ต.สั่ง AWS ระงับการดำเนินธุรกิจ-โอนทรัพย์สินลูกค้าให้โบรกฯอื่นภายใน 10 วัน

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่าบริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์เพื่อรับโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนสำหรับลูกค้ารายย่อย ตลอดจนหน้าที่บางประการซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (AWS) แล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 และธุรกรรมดังกล่าวได้สำเร็จแล้วโดยจะมีผลในวันที่ 6 ธันวาคม 2565

อย่างไรก็ตาม สัญญาซื้อขายสินทรัพย์ดังกล่าวมีการกำหนดให้การโอนสินทรัพย์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้มีผลสำเร็จแล้ว

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ชี้แจงว่า ด้วยบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (บล.เอเชีย เวลท์) ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital : NC) ได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีเงินกองทุนต่ำกว่า 0 ติดต่อกันเกิน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 64/2563 เรื่อง การคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ บล.เอเชีย เวลท์ ต้องดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าว ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

(1) ระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภทจนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ เว้นแต่เข้ากรณียกเว้นตามที่ประกาศกำหนด เช่น เป็นการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของบริษัท หรือการดำเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่ หรือการดำเนินการตามความจำเป็นและสมควรเพื่อป้องกันมิให้มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าได้รับความเสียหาย เช่น การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้า หรือเพื่อเปลี่ยนตราสารที่ครบกำหนดไถ่ถอนกับผู้ออกตราสารดังกล่าว เป็นต้น

(2) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้เพื่อตนเอง เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยง

(3) โอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีเงินสดไปยังผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อื่นเพื่อการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า และโอนทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่นตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

(4) แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องข้างต้นโดยไม่ชักช้า หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามข้อ (3) ให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น

รายงานข่าวแจ้งว่า AWS เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น MORE แต่เนื่องจากบริษัทมีการนำเงินส่วนของลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จึงต้องถูกดำเนินการเอาผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ