ช้อปดีมีคืน ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว หนุนจับจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ 46 วัน

ช้อปดีมีคืน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศมาตรการช้อปดีมีคืนแล้ว ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 4 หมื่นบาท มีผล 1 ม.ค.-15 ก.พ.2566 พร้อมระบุสินค้า-บริการ 10 รายการ ลดหย่อนภาษีไม่ได้

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง ฉบับที่ 386 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลมีมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศในช่วงต้นปี พ.ศ. 2566 และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

เพื่อเป็นการขยายฐานภาษีรวมทั้งสนับสนุนการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดเก็บภาษีในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ หรือ มาตรการช้อปดีมีคืน

โดยกำหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าซื้อสินค้า หรือค่าบริการบางประเภทให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการที่ไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 4 หมื่นบาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ โดยมาตรการมีผลระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ.2566

ทั้งนี้ ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามกฎกระทรวงนี้ ไม่รวมถึงค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ดังต่อไปนี้

(1) ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์

Advertisment

(2) ค่าซื้อยาสูบ 

(3) ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ 

(4) ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 

(5) ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

Advertisment

(6) ค่าบริการจัดน าเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

(7) ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

(8) ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ และค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

(9) ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าว นอกเหนือจากระยะเวลาตามที่กำหนดในข้อ 1 

(10) ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย 

นอกจากนี้ ผู้มีเงินได้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎกระทรวงนี้ต้องไม่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล