หุ้น MORE กลุ่มอภิมุข ขายบิ๊กลอต 948 ล้านหุ้น ให้ บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม

มอร์ MORE

เฉลยแล้ว ! บิ๊กลอตหุ้น MORE กลุ่มอภิมุข รวม 4 ราย ขายบิ๊กลอตออกไปกว่า 948 ล้านหุ้น สัดส่วน 13.21% ให้กับ บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม ดันขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่

วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ เลขานุการ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ประจำวันที่ 30 มกราคม 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ จากนักลงทุน 1 ราย

คือ บริษัทหลักทรัพย์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้หุ้น MORE เป็นจำนวน 948,108,300 หุ้น หรือคิดเป็น 13.21% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านบริษัท หลักทรัพย์จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จากนายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล, นายอภิมุข บำรุงวงศ์, นายวสันต์ จาวลา และนายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา

Advertisement

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการและการบริหารหรือโครงสร้างอํานาจควบคุมด้านการบริหารของบริษัทแต่อย่างใด หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการและการบริหารหรือโครงสร้างอํานาจควบคุมด้านการบริหาร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,880 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ โดยให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบบริการตนเองผ่านระบบออนไลน์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 15 เซ้าท์วิง ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย

โดยเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท จีเอ็มโอ อินเตอร์เนท กรุ๊ป ซึ่งมีพนักงานกว่า 5,000 คน และมี 9 บริษัทในเครือเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น