ก.ล.ต. แจ้งความต่อ ปอศ. เชือด 18 ราย แก๊งปั่นหุ้น MORE

หุ้น MORE

ก.ล.ต. แจ้งความต่อ “บก.ปอศ.” เอาผิดผู้กระทำผิด 18 ราย ที่เข้าข่ายเป็นการสร้างราคาหุ้น MORE ตรวจสอบพบมีความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้ง “ความสัมพันธ์ส่วนตัว-ทางเงิน-ช่องทางสถานที่ในการส่งคำสั่งซื้อขาย” เตรียมรายงานต่อ ปปง.ต่อไป

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กรณีการซื้อขายหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) ของกลุ่มบุคคลที่อาจเข้าข่ายเป็นการสร้างราคา

และข้อมูลจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีมีบริษัทหลักทรัพย์รวม 10 แห่ง ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับบุคคลหลายรายในข้อหาฉ้อโกง โดยทุจริต หลอกลวง ทำให้ได้ไปซึ่งเงินค่าซื้อขายหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ เป็นเหตุให้บริษัทหลักทรัพย์ได้รับความเสียหาย และทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้น MORE รวมถึงพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต.ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมและประสานการทำงานร่วมกับพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) และ บก.ปอศ. เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พบว่าผู้กระทำความผิดทั้ง 18 ราย ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว ทางเงิน การซื้อขายหุ้น รวมถึงช่องทางและสถานที่ในการส่งคำสั่งซื้อขาย

Advertisement

ได้แบ่งหน้าที่กันในการซื้อขายหุ้น MORE ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยส่งคำสั่งซื้อขายที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในปริมาณมาก ทำให้ราคาเปิดของหุ้น MORE สูงกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้า อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายของหุ้น MORE

อันเข้าข่ายเป็นฝ่าฝืนมาตรา 244/3 (1) ประกอบมาตรา 244/5 และมาตรา 244/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทาง ก.ล.ต.จึงกล่าวโทษบุคคลทั้ง 18 ราย ต่อ บก.ปอศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายโดยผู้กระทำความผิด 18 ราย ได้แก่

  1. นายอภิมุข บำรุงวงศ์
  2. นายเอกภัทร พรประภา
  3. นายอธิภัทร พรประภา
  4. นางอรพินธุ์ พรประภา
  5. นายประยูร อัสสกาญจน์
  6. นายวสันต์ จาวลา
  7. Mr. Shubhodeep Prasanta Das
  8. บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตอล จำกัด
  9. บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ จำกัด
  10. นายสมนึก กยาวัฒนกิจ
  11. นางสาวจิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ
  12. นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
  13. นางสาวอัยลดา ชินวัฒน์
  14. นางสาวสุร์ศิริ ปรีดาสุทธิจิตต์
  15. นายอิทธิวรรธน์ วรรณะเอี่ยมพิกุล
  16. นายมั่นคง เสถียรถิระกุล
  17. นายโสภณ วราพร และ
  18. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต.ได้รายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เนื่องจากความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ

ในกรณีนี้ ก.ล.ต.ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้ประสานความร่วมมือกับ บช.ก. โดย บก.ปอศ. ในการตรวจสอบรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการทำงานเชิงรุกร่วมกันในการสืบสวนและตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ก.ล.ต. จะร่วมมือกับพนักงานสอบสวนในการตรวจสอบการซื้อขายในช่วงเวลาอื่นเพิ่มเติมอีกด้วย