เอสซี แอสเสท ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ซื้อที่ดินครอบครัวชินวัตร มูลค่า 1,239 ล้าน

ผ่านฉลุย! เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ซื้อที่ดินครอบครัวชินวัตร” จำนวน 22 แปลง มูลค่า 1,239 ล้านบาท ลุยสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัย

วันที่ 20 เมษายน 2566 นายสมบูรณ์ คุปติมนัส เลขานุการบริษัท บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ SC ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เอสซี แอสเสท โฟร์ จำกัด (SC FOUR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซื้อที่ดินบริเวณถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จำนวน 22 แปลง พื้นที่รวม 4 ไร่ 3 งาน 36.3 ตารางวา (1,936.3 ตารางวา) มูลค่า 1,239.23 ล้านบาท ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัทเรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (RENDE) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน เพื่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัยบนที่ดินดังกล่าว

โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง 99.8499% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยเพียง 1.499% ที่เหลืองดออกเสียง 0.0002%

ทั้งนี้สำหรับ SC FOUR มีฐานะเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท SC ซึ่งครอบครัวชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 60.29% (..แพทองธาร ชินวัตร 28.81%, ..พินทองทา ชินวัตร 27.89%, คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 2.78%, นายพานทองแท้ ชินวัตร 0.33%) ในบริษัท เอสซี แอสเสทฯ และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ

ขณะเดียวกันครอบครัวชินวัตร” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน RENDE ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 100% ของบริษัท

ประกอบกับนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการของ SC และดำรงตำแหน่งกรรมการของ SC FOUR และเป็นสามีของนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ซึ่งถือหุ้นใหญ่ของบริษัท SC จำนวน 1,176,915,495 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 27.89% และถือหุ้นใน RENDE จำนวน 138,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 30% (ข้อมูล วันที่ 31 ธันวาคม 2565)