STARK แจงปมถูกแขวนเครื่องหมาย “C” พร้อมจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้วันนี้ (31 พ.ค.)

STARK แจงปมถูกแขวนเครื่องหมาย

STARK ชี้แจงกรณีถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ แขวนเครื่องหมาย “C” ปมสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ งบฯ ปี 2565 พร้อมประชุมผู้ถือหุ้นกู้วันนี้ (31 พ.ค.)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัทได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Pubic Presentation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) ของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

และการปลดเครื่องหมายห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว (เครื่องหมาย SP) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เพื่อเปิดให้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทเป็นเวลาเป็นระยะเวลา 1 เดือน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. ถึง 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โปรแกรม Z00m นั้น
บริษัทขอสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขกรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” ดังนี้

               

สาเหตุที่บริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C”

ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจพบธุรกรรมที่อาจมีความผิดปกติระหว่างการตรวจสอบบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 บริษัทจึงได้จัดทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเชิงลึกและขยายผลการตรวจสอบที่ได้รับจากผู้สอบบัญชี

อย่างไรก็ดี สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เห็นว่าขอบเขตการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audi) ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน อาจทำให้ได้รับข้อเท็จจริงไม่เพียงพอที่จะสรุป

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่อาจผิดปกติ และอาจทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของงบการเงินรวมของบริษัท สำนักงาน ก.ล.ต. จึงมีคำสั่งลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ให้บริษัททำการขยายขอบเขตการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) ให้ครอบคลุมธุรกรรมการขาย ลูกหนี้ การรับโอนเงินของบริษัทย่อย และรายการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยจะต้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีหนึ่งในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564) มาดำเนินการตามขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ขยายผลเพิ่มเติม

ด้วยเหตุดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุขึ้นเครื่องหมาย “C”

1) ในส่วนของการดำเนินการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีหนึ่งในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) เพื่อมาทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audi) ตามขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ขยายผลเพิ่มเติม

2) เมื่อได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามข้อ 1) แล้วบริษัทจะให้ความร่วมมือกับทีมผู้สอบบัญชีในการให้ข้อมูลประสานงาน และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) ตามขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ขยายผลเพิ่มเติมโดยเร็ว และโปร่งใส

3) บริษัทจะรวบรวมหลักฐานและข้อมูลที่ได้รับจากการดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) และชี้แจงความคืบหน้ากี่ยวกับการดำเนินการในส่วนนี้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

4) ในส่วนของความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกรรมที่อาจผิดปกติ บริษัทพร้อมที่จะดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นตามขั้นตอนและกระบวนการที่เหมาะสม ภายใต้กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น บริษัทขอนำส่งสำเนาข้อมูลประกอบการจัดประชุม (Presentation Slide) และสรุปคำถาม-คำตอบที่เปิดเผยในการประชุม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบเพื่อแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป