เกาะติดไทม์ไลน์ปม STARK ลุ้นระทึกเปิดงบ 16 มิ.ย.นี้

STARK

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดไทม์ไลน์การจัดประชุมและการนำส่งรายงานข้อมูล STARK พร้อมลุ้นระทึกเปิดงบ 16 มิ.ย.นี้

วันที่ 5 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK คงยังเป็นที่น่าสนใจอย่างมากในช่วงนี้ โดยเฉพาะเรื่องของการนำส่งงบปี 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในวันที่ 16 มิ.ย.นี้

อย่างไรก็ตาม สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ได้เปิดเผยข้อมูลไทม์ไลน์การจัดประชุมและการนำส่งรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ดังนี้

               

วันที่ 31 พ.ค. 66

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่น โดยผู้ถือหุ้นกู้มีมติเห็นชอบให้เรียกคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) มีจำนวน 2 รุ่น ได้แก่

1.หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 (STARK239A) จำนวนหุ้นกู้

ที่ออกและจำนวนเงินต้นที่ออก 1,291.50 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 2 ก.ย. 2566

Advertisement

2.หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (STARK249A) จำนวนหุ้นกู้

ที่ออกและจำนวนเงินต้นที่ออกจำนวน 949.50 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 2 ก.ย. 2567

โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องทำหนังสือแจ้งกับ STARK ภายใน 5 วัน เพื่อให้ชำระหนี้ทั้งหมดคืนภายใน 30 วัน (รวมมูลหนี้ 2 รุ่น มูลค่าประมาณ 2,241 ล้านบาท) หลังจากนั้นหากยังไม่จ่ายจะเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดี

วันที่ 1 มิ.ย. 66

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 2 รุ่น (ALL235A และ ALL230) เพื่อขอยกเว้นเหตุผิดนัดจากการจ่ายดอกเบี้ยได้บางส่วน

Advertisement

วันที่ 2 มิ.ย. 66

STARK มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยของ STARK230A และ STARK249A มูลค่ารวม 20.7 ล้านบาท

วันที่ 15 มิ.ย. 66

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 4 รุ่น (CH02124) เพื่อขอผ่อนผันให้การผิดนัดตอกเบี้ยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และเงื่อนไขการชำระใหม่

วันที่ 16 มิ.ย. 66

  • บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK  มีวันกำหนดส่ง (Deadline) ส่งรายงานผลการตรวจสอบ (Spacial Audit) ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 17 พ.ค. 2566-ไม่เกิน 16 มิ.ย.
  • กำหนดส่ง (Deadline) ส่งงบปี 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

วันที่ 4 ก.ย. 66

หุ้น STARK239A ครบกำหนดจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยรวม 1,303 ล้านบาท