NUSA ยอมรับแผนเพิ่มทุน PP วงเงิน 1.3 หมื่นล้าน แลกหุ้น WEH

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA

NUSA ยอมรับแผนเพิ่มทุน PP วงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท แลกเข้าถือหุ้น WEH ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาของที่ปรึกษา-หารือ ก.ล.ต.-ตลท. ยังไม่ได้ข้อสรุป จึงยังไม่ได้เสนอขออนุมัติบอร์ด

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าตามที่ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ข่าวปรากฏตามสื่อเรื่องแผนการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ในวงเงิน 13,000 ล้านบาท เพื่อแลกการเข้าถือหุ้นในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ WEH นั้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทมีแผนที่จะดำเนินการดังกล่าวตามที่ปรากฎตามข่าวจริง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาของที่ปรึกษาและการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป จึงยังไม่ได้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด


ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป