ESSO เซ็นกู้เงิน 6 แบงก์ ชำระคืนหนี้ “เอ็กซอนโมบิล” กว่า 1.99 หมื่นล้าน

ESSO

ESSO ลงนามสัญญากู้เงินจาก 6 แบงก์ วงเงิน 19,998 ล้านบาท นำไปชำระคืนเงินกู้ที่มีกำกับบริษัทในเครือ “เอ็กซอนโมบิล” ชี้เป็นการกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกัน “สกุลเงินบาท” ก่อนกระบวนการควบรวมกิจการกับ “บางจาก” จะเสร็จสิ้น

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า วันนี้ (31 ก.ค.) บริษัทได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 19,998 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศ 6 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารมิโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ

ธนาคารชุมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพฯ ธนาคารทหารไทยธนชาด จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เพื่อนำมาชำระคืนเงินกู้ยืมคงค้างจำนวนทั้งหมด ที่บริษัทได้มีกับบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล

               

โดยเงินกู้ยืมตามสัญญาดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันและเป็นสกุลเงินบาท โดยมีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในระยะเวลา 48 เดือนนับจากวันที่เบิกใช้ครั้งแรก ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยอ้งอิง Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) บวกส่วนต่าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบัน ESSO อยู่ระหว่างกระบวนการควบรวมกิจการกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP โดยคณะกรรมการแข่งขันทางการค้ามีมติเห็นชอบการควบรวมกิจการอย่างมีเงื่อนไข