ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่ง ร่างเสนอขาย Debt-liked ICO และ Infra-backed ICO

ก.ล.ต.

สำนักงาน ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเค็นดิจิทัลที่มีมีลักษณะคล้ายหนี้ debt-liked ICO และกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือ infra-backed ICO เพื่อให้มีกลไกการป้องกันความเสี่ยงและการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เพียงพอเหมาะสม ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ส.ค. 66

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.มีแนวคิดที่จะปรับปรุงกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเค็นดิจิทัลที่มีการจัดโครงสร้างและให้ผลตอบแทนซึ่งมีลักษณะคล้ายหนี้ (debt-liked ICO) และโทเค็นดิจิทัลที่มีกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือกระแสรายรับจากกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นทรัพย์สินอ้างอิง (infra-backed ICO) เพื่อให้มีกลไกการป้องกัน

ความเสี่ยงและการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เพียงพอเหมาะสม รวมถึงป้องกันมิให้เกิดช่องว่างและปัญหาความเหลื่อมล้ำในกฎเกณฑ์และการกำกับดูแล (regulatory arbitrage) กับการออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายกัน และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการระดมทุน โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบหลักการและสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์-21 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้แสดงความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ดังกล่าว

               

สำนักงาน ก.ล.ต.จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) กรณี debt-liked ICO ที่มีการกำหนดอัตราผลตอบแทนไว้แน่นอน ไม่ผันแปรตามการดำเนินงานของโครงการ แต่อาจมีการให้ผลตอบแทนเพิ่มเติม (extra return) ผู้ออกเสนอขายโทเค็นดังกล่าวจะต้องมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความน่าเชื่อถือของโครงการอย่างสมเหตุสมผลในการพิจารณาโดย ICO portal หรือผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระ รวมทั้งเปิดเผยปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินความเสี่ยงในด้านฐานะและความสามารถในการชำระหนี้คืนของโครงการ และสามารถพิจารณาผลตอบแทนและการลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

(2) กรณี infra-backed ICO ที่เป็นการออกโทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุน โดยมีกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากกระแสรายรับที่มาจากกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น โดยจะปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้เทียบเคียงได้กับกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure trust) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน และสอดคล้องกับบริบทของ infra-backed ICO ซึ่งครอบคลุมเรื่องการกำหนดลักษณะของทรัพย์สินอ้างอิง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทาน (due diligence) และการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หน้าที่และการปฏิบัติงานของทรัสตี การบริหารจัดการทรัพย์สินของ issuer รวมทั้งปรับปรุงข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงกฎเกณฑ์ ICO ดังกล่าว ไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=931 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] pitch[email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566