ก.ล.ต. สั่งปรับ “วิน อุดมรัชตวนิชย์” เหตุระบบงาน “บล.ดาโอ” บกพร่อง

... สั่งปรับวิน อุดมรัชตวนิชย์” เป็นเงิน 112,500 บาท เหตุ ไม่ปฎิบัติหน้าที่ที่ต้องทำจนเป็นเหตุให้ระบบงาน KYC/CDD “บล.ดาโอ” บกพร่อง มีความเสี่ยงลูกค้าไม่ใช่เจ้าของบัญชีหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) ได้บังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 285 ทวิ วรรค 3 แห่งราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...หลักทรัพย์ฯ) กับนายวิน อุดมรัชตวนิชย์ ขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ จำกัด (มหาชน) (DAOL) ไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ

เป็นเหตุให้ บล.ดาโอ มีระบบงานในการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer and Customer Due Diligence : KYC/CDD) บกพร่อง

               

ทำให้มีความเสี่ยงที่ลูกค้าอาจจะไม่ใช่เจ้าของบัญชีหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2565 อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ .. 2535 จึงมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 112,500 บาท