เตือนเจ้าหนี้ “สินมั่นคงฯ” ลงมติโหวตแผนฟื้นฟูล่วงหน้า ภายใน 20 ก.ย.นี้

สินมั่นคงประกันภัย

เตือนเจ้าหนี้ “สินมั่นคงประกันภัย” ลงมติโหวตแผนฟื้นฟูกิจการล่วงหน้า ภายใน 20 ก.ย. สำหรับประชุมเจ้าหนี้ 27 ก.ย. จะลงมติผ่านออนไลน์ ย้ำ 1 อีเมล์ ต่อเจ้าหนี้ 1 รายเท่านั้น

วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK และตั้งบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำแผนแล้วนั้น และต่อมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ผู้ทำแผนได้ส่งแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (เจ้าหนี้โควิด “สินมั่นคง” เอาไง เสนอจ่ายเงินสด 15% แปลงหนี้เป็นทุน 85%)

และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนตามความในมาตรา 90/44 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

               

โดยวันนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” จะสรุปหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงมติล่วงหน้า แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดังนี้

เจ้าหนี้ที่มีสิทธิลงมติแผนฟื้นฟูกิจการได้นั้น จะต้องเป็นเจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการภายในกำหนดเวลาตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483

Advertisement

โดยวิธีลงมติแผนฟื้นฟูกิจการ จะมีด้วยกัน 2 วิธีดังนี้

 • การลงทุนมติล่วงหน้า (Offline) สามารถลงมติได้ภายในวันที่ 20 กันยายน 2566
 • การลงมติในวันประชุมเจ้าหนี้ (e-Meeting) สามารถลงมติได้ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เท่านั้น โดยต้องมี e-Mail เพื่อใช้ในการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม (1 อีเมล์ ต่อเจ้าหนี้ 1 ราย)

เอกสารในการลงมติล่วงหน้า กรณีเจ้าหนี้บุคคลธรรมดา เจ้าหนี้ที่ลงมติล่วงหน้าด้วยตนเอง มีเอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มคำร้องขอลงมติล่วงหน้า
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับเจ้าหนี้มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

 • แบบฟอร์มคำร้องขอลงมติล่วงหน้า
 • ใบมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าหนี้ และผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีเจ้าหนี้นิติบุคคล

Advertisement
 • แบบฟอร์มคำร้องขอลงมติล่วงหน้า
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้อง

โดยเจ้าหนี้สามารถขอรับแบบฟอร์มคำร้องขอลงมติล่วงหน้าได้ที่ 1.กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี และสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ 2.สำนักงาน สาขาของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ

ทั้งนี้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะอำนวยความสะดวกด้วยการส่งแบบฟอร์มคำร้องขอลงมติล่วงหน้า ใส่ซองจดหมายและติดอากรแสตมป์พร้อมดำเนินการจัดส่งแทนเจ้าหนี้

สำหรับขั้นตอนลงมติล่วงหน้า มีขั้นตอนดังนี้

1.กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหนี้ให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลเจ้าหนี้, เจ้าหนี้รายที่, วันเดือนปีเกิด ที่อยู่, เบอร์โทร. อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้

2.หากมีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ทำแผน ขอเสนอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ โดยต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พร้อมสำเนาให้เจ้าหนี้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

และกรณีที่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ เป็นผู้ขอแก้ไขแผน ต้องส่งสำเนาคำขอดังกล่าวให้ผู้ทำแผนทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ทั้งนี้เมื่อเจ้าหนี้พิจารณาแผนดังกล่าวแล้วนั้น สามารถลงมติเลือกได้เพียง 1 ข้อ ได้แก่ ติ๊กยอมรับทุกฉบับ หรือติ๊กยอมรับบางฉบับ โดยระบุฉบับที่ยอมรับ และฉบับที่ไม่ยอมรับ

กรณีที่ไม่ระบุฉบับใดถือว่า “งดออกเสียง” ฉบับนั้น หรือติ๊กไม่ยอมรับทุกฉบับ หรือติ๊กงดออกเสียงลงมติ

3.การพิจารณาลงมติแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เจ้าหนี้สามารถเลือกได้เพียง 1 ข้อ ได้แก่

 • ติ๊กยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าแผนนั้นจะได้รับการแก้ไขหรือไม่
 • ติ๊กไม่ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าแผนนั้นจะได้รับการแก้ไขหรือไม่
 • ติ๊กงดออกเสียงลงมติ

4.เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนตามขั้นตอน 1-3 โปรดลงนามบนแบบฟอร์มคำร้องขอลงมติล่วงหน้า พร้อมลงชื่อและนามสกุลด้วยตัวบรรจง

เมื่อเจ้าหนี้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องขอลงมติล่วงหน้าครบถ้วนแล้ว สามารถนำส่งแบบฟอร์มดังกล่าว และเอกสารยืนยันตัวตนมาได้ที่ตู้ ปณ. 14 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กทม. 10215

ทั้งนี้จะต้องนำส่งเอกสารการลงมติล่วงหน้าถึงกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ภายในวันที่ 20 กันยายน 2566