เศรษฐาดัน “โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ พลัส” ดึงงบฯ 1,500 ล้านหนุนทุกสมาคมกีฬา

เศรษฐา ทวีสิน
เศรษฐา ทวีสิน

นายกฯผลักดัน “โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ พลัส” ตั้งเป้าดึงงบฯ 1,300-1,500 ล้านบาทต่อ 4 ปี มาสนับสนุนทุกสมาคมกีฬา พร้อมตั้ง 2 อนุกรรมการ ดึง “พิมล ศรีวิกรม์” นั่งประธานอนุกรรมการพิจารณาจัดการสนับสนุนสมาคมกีฬา

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2548 ภายใต้ชื่อโครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันนายกรัฐมนตรีได้ปรับเปลี่ยนการสนับสนุนให้กว้างขึ้น ให้รวมถึงทุกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมกับดึงภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับวงการกีฬาไทย

               

“ภายใต้โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ พลัส สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต่าง ๆ จะได้งบฯสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 4 ปี ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนพัฒนาระยะยาวได้ และงบประมาณในส่วนนี้สมาคมกีฬาฯสามารถใช้จ่ายได้ โดยไม่ติดระเบียบราชการ”

โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางการสนับสนุนโดยพิจารณาถึงปัจจัยสำคัญ คือ

1. ความเป็นสากลของกีฬา
2. ความนิยมและความสนใจของประชาชนต่อกีฬา
3. ผลงานของสมาคมกีฬาที่ผ่านมา
4. แผนงานในการพัฒนาของสมาคมกีฬา
5. ความโปร่งใสในการบริหารจัดการของสมาคมกีฬา
6. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬา

ขณะที่การดำเนินงานในขั้นต่อไป คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด คือ

1.คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ และกลั่นกรองการสนับสนุนสมาคมกีฬา โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1.1 นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ประธานอนุกรรมการ
1.2 ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย รองประธานอนุกรรมการ
1.3 พลเรือเอกอธินาถ ปะจายะกฤตย์ อนุกรรมการ
1.4 นายธนทิตย์ รักตะบุตร อนุกรรมการ
1.5 นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ อนุกรรมการ
1.6 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการ
1.7 ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย อนุกรรมการและเลขานุการ

2.คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

2.1 ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล ศรีวิกรม์)
2.2 ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี รองประธานอนุกรรมการ (นายศุภนิจ จัยวัฒน์)
2.3 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รองประธานอนุกรรมการ
2.4 ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
2.5 ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
2.6 นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา อนุกรรมการ
2.7 นายต้น ณ ระนอง อนุกรรมการ
2.8 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแผนงานของสมาคมกีฬาต่าง ๆ และประสานกับรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนเพื่อของบประมาณตามความเหมาะสม

“โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ พลัสนี้จะเริ่มงานในทันที และมีเป้าหมายว่าภายใน 2 เดือน จะเริ่มทยอย “จับคู่” ได้ โดยมีเป้างบประมาณอยู่ที่ 1,300-1,500 ล้านบาทต่อ 4 ปี ที่จะหามาสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการนี้” นายธิบดีกล่าว