คปภ. ผงาดเวทีประชุมหน่วยกำกับประกันภัยอาเซียน โชว์ผลงาน 3 มิติ

คปภ. ผงาดเวทีประชุมหน่วยกำกับดูแลด้านประกันภัยอาเซียน ประจำปี 2566 “ชูฉัตร ประมูลผล” เลขาฯ คปภ.คนใหม่ โชว์ผลงานหนุนธุรกิจประกันภัยที่ยั่งยืนใน 3 มิติ

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยอาเซียนประจำปี 2566 ครั้งที่ 26 (26th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting : AIRM) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2566 ณ เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม

โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของเวียดนาม (Insurance Supervisory Authority, Ministry of Finance) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ซึ่งเป็นการประชุมระดับภูมิภาคระหว่างหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนด้านการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย รวมทั้งร่วมหารือปัญหาที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และการพัฒนาการประกันภัยของแต่ละประเทศ รวมถึงรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุม AIRM ครั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้นำเสนอการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงาน คปภ. ในด้านการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่ยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่

มิติที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เช่น ไมโครอินชัวรันส์ การประกันภัยพืชผล การประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV insurance) และการประกันภัยรถยนต์ตามพฤติกรรมของผู้ขับขี่ (Behavior-Based Motor Insurance)

มิติที่ 2 การยกระดับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และการศึกษาและพัฒนาโครงการการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Climate Related Risk Management and Environmental Risk Management) และ

มิติที่ 3 การปรับปรุงและออกหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของบริษัทประกันภัยใหม่ เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันภัยสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน เช่น การลงทุนในธุรกิจสถานพยาบาล หรือกิจการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความเห็น และแนวทางการกำกับดูแลการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร แนวทางการจัดการพฤติกรรมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของคนกลางประกันภัยที่ไม่ถูกต้อง

ซึ่งได้นำเสนอภาพรวมการเติบโตของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย จำนวนตัวแทนและนายหน้าประกันภัย การให้ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยแก่ธนาคาร การกำกับดูแลตัวแทนและนายหน้าประกันภัย และการกำกับดูแลค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันภัย

อีกทั้ง ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 1.การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศสมาชิกอาเซียน 2.ความคืบหน้าการจัดทำ ASEAN Taxonomy Version 2 ที่จัดทำโดย ASEAN Taxonomy Board

ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดย ASEAN Taxonomy Version 2 ประกอบด้วย การจัดทำกรอบแนวคิดพื้นฐาน (Foundation Framework) ที่มีรายละเอียดวิธีการประเมินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เกณฑ์การประเมินทางเทคนิค (Technical Screening Criteria: TSC) และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสำหรับสาขาพลังงาน

3.ความคืบหน้าแผนการดำเนินการภายใต้โครงการการบริหารการเงินและการประกันภัยด้านภัยพิบัติ สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Disaster Risk Financing and Insurance : ADRFI) โดยสำนักงาน คปภ. ได้สนับสนุนให้มีการขยายขอบเขตการดำเนินงานของ ADRFI ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากสุขภาพเพื่อรองรับโรคระบาด

4.ความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้พิธีสารฉบับที่ 5 ว่าด้วยแผนการประกันภัยรถภาคบังคับอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบประกันภัยรถภาคบังคับผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Compulsory Motor Insurance : ACMI) และเชื่อมโยงระบบ ACMI ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

โดยสำนักงาน คปภ. ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการประกันภัยดังกล่าว และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมกันนี้ ยังได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพด้านการประกันภัยของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของอาเซียนจากสถาบันเพื่อการวิจัยและฝึกอบรมอาเซียน (ASEAN Insurance Training and Research Institute : AITRI)

ภายหลังจากการประชุม AIRM สำนักงาน คปภ. และหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยอาเซียน ได้ประชุมร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย (Joint Plenary Meeting) เพื่อร่วมกันหารือและกำหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจประกันภัยของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

โดยมีประเด็นที่สำคัญคือการรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมา รวมทั้งผลการดำเนินงานของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยอาเซียน และคณะทำงานต่าง ๆ ของภาคธุรกิจประกันภัยอาเซียน ได้แก่

  1. คณะทำงานด้านการประกันภัยรถผ่านแดน (ASEAN Council of Bureaux Meeting : COB)
  2. คณะทำงานด้านการศึกษา (ASEAN Insurance Education Committee Meeting : AIEC)
  3. คณะทำงานด้านภัยพิบัติ (ASEAN Natural Disaster Research and Works Sharing Committee : ANDREWS)
  4. คณะทำงานด้านการประกันภัยต่อ (ASEAN Reinsurance Working Committee : ARWC)
  5. คณะทำงานด้านตะกาฟุลและประกันภัยต่อตะกาฟุล (ASEAN Takaful/Retakaful Working Committee : ATRWC)

ซึ่งคณะทำงานมีการรายงานแผนการดำเนินงานในปี 2567 รวมถึงรายงานพัฒนาการที่สำคัญของภาคธุรกิจประกันชีวิต และภาคธุรกิจประกันวินาศภัย อาทิ การประกันภัย การประกันภัยต่อ การประกันภัยรถภาคบังคับผ่านแดนของแต่ละประเทศในอาเซียน

การศึกษาวิจัยเรื่องมหันตภัย และการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการประกันภัย อีกทั้งได้มีโอกาสหารือกันในประเด็นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจประกันภัยในอาเซียน


สำหรับการประชุมประจำปีหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน ครั้งที่ 50 (50th ASEAN Insurance Council Meeting : AIC) ในปี 2567 นั้น ประเทศบรูไนดารุสซาลาม จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่อไป