สินมั่นคงประกันภัย CFO ลาออก หลังบอร์ดแจ้งออกไปก่อน 2 วัน

สินมั่นคงประกันภัย

สินมั่นคงประกันภัย CFO แจ้งลาออก หลัง “วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์” ลาออกจากกรรมการอิสระ-ประธานกรรมการตรวจสอบไปก่อนหน้า 2 วัน

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทขอแจ้งการลาออกของ นายสุชัย ดารารัตน์ทวี ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี โดยวันสิ้นสุดในการดำรงตำแหน่งคือวันที่ 15 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ผู้อนุมัติที่มีอำนาจลงลายมือชื่อคือ นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โดยก่อนหน้านี้ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีภารกิจอื่นหลายประการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

และในวันเดียวกันนั้นได้แจ้งประกาศว่า นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 แต่ล่าสุดได้แจ้งยกเลิกประกาศเกี่ยวกับข้อมูลที่นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ได้ขอลาออกจากระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ