ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์พิจารณาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ธุรกิจ “โบรกเกอร์-ซื้อขายล่วงหน้า” เร็วขึ้น 10 วัน

ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์ลดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์-ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากเดิม 30 วัน เหลือ 20 วัน

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.ล.ต.ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อลดระยะเวลาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ ก.ล.ต. ได้พิจารณาทบทวนกระบวนงานในการให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

โดย ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน 2 ฉบับ* โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1) ปรับลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจาก 30 วัน เป็น 20 วัน นับแต่วันที่ ก.ล.ต. ได้รับแบบคำขอรับความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน


2) คำขอรับความเห็นชอบที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับใหม่จะมีผลใช้บังคับ ให้ระยะเวลาการพิจารณาคำขอดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ระยะเวลาการพิจารณาเดิม สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่จะใช้บังคับกับกรณีที่ยื่นคำขอภายหลังประกาศมีผลใช้บังคับ