ก.ล.ต.- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หารือยกระดับคุ้มครองสิทธิผู้ลงทุน

ก.ล.ต.

ก.ล.ต.-สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หารือยกระดับคุ้มครองสิทธิผู้ลงทุน-ผู้ถือหุ้น เห็นด้วยสมาคมช่วยดำเนินคดีแบบกลุ่ม ก.ล.ต. ยินดีให้คำปรึกษากฎเกณฑ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับ หวังช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับนายยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รวมทั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาของสมาคม

ตลอดจนกรรมการของชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในตลาดทุน ซึ่งรวมถึงการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566

“ก.ล.ต. เห็นว่าสมาคม เป็นหนึ่งในผู้ร่วมตลาดที่มีบทบาทอย่างต่อเนื่อง ในการสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน สำหรับการดำเนินคดีแบบกลุ่มนั้น ก.ล.ต. เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถรวมตัวกันฟ้องคดีได้ อันจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ดังนั้นสมาคม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ ก.ล.ต. จึงยินดีให้คำปรึกษาในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. รวมทั้งสนับสนุนด้านข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้เพื่อให้กระบวนการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ลงทุนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ให้การสนับสนุนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอย่างต่อเนื่องในการดำเนินการ 1.โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน และ 2.โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ/วิสามัญ


2.1.ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ 2.2.ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน