เปิดเงื่อนไข Easy E-Receipt ซื้อสินค้าอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

Easy E-Receipt

เปิดมาตรการลดหย่อนภาษี Easy E-Receipt (อีซี่ อี-รีซีท) ลดหย่อนภาษีค่าซื้อสินค้า/บริการได้สูงสุด 5 หมื่นบาท รายละเอียดเงื่อนไข ซื้ออะไรได้-ไม่ได้บ้าง ต้องนำไปยื่นภาษีเมื่อไหร่ถึงได้สิทธิ

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงมาตรการ Easy E-Receipt (อีซี่ อี-รีซีท) ช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบ 70,000 ล้านบาท เพิ่มจีดีพี 0.18% เมื่อเทียบกับไม่มีมาตรการ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 45 วัน พร้อมเผยรายละเอียดเงื่อนไข ซื้ออะไรไม่ได้บ้าง

เข้าเกณฑ์ Digital Wallet ใช้อีซี่ อี-รีซีทได้

สำหรับบุคคลที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว คือ ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยกเว้นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล มีรายได้เกิน 70,000 บาทขึ้นไป หรือมีเงินในบัญชีรวมกันตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป หรือมีรายได้น้อยกว่า 70,000 บาท แต่มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท

กรณีผู้ที่ใช้มาตรการ Easy E-Receipt แล้ว หากเข้าเงื่อนไขของเกณฑ์ Digital Wallet ยังสามารถใช้โครงการดังกล่าวได้ โดยสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 67 ซึ่งมีกำหนดการยื่นแบบ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 68 สามารถหักลดหย่อนภาษีค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย

ค่าโรงแรม-ตั๋วเครื่องบิน ได้สิทธิด้วย

ส่วนสินค้าและบริการเข้าเกณฑ์นั้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรประกาศต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร (กรณีซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้

-สินค้า และบริการ ของผู้ประกอบการภายในประเทศที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต

-ร้านสะดวกซื้อ และร้านอาหารที่จดทะเบียน VAT

-ร้านค้าทั่วไป รวมถึงร้านค้าออนไลน์ที่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้

-อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน

-ค่าที่พัก เช่น โรงแรม

-ตั๋วเครื่องบิน

กรณีซื้อสินค้าหรือบริการกับร้านค้าผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ซื้อได้ 3 รายการ ได้แก่

-ค่าหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร

-ค่าบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ

-ค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

อย่างไรก็ดี มีสินค้าและบริการที่มีสินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามมาตรการได้ทั้งสิ้น 6 รายการด้วยกัน ดังนี้

-ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์

-ค่าซื้อยาสูบ

-ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

– ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ

-ค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2567 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 ก.พ. 2567 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2567 ก็ตาม


-ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย