KTAM คัดกองทุน SSF-RMF-ThaiESG รับสิทธิลดหย่อนภาษี ปี 2566

KTAM เอาใจนักลงทุนสายกองทุนไทย คัดกองทุน SSF-RMF-ThaiESG พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี ปี 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ถึงแม้ว่าในปีนี้ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนติดลบกว่าเมื่อเทียบกับปีที่เกิดโควิด แต่เชื่อว่าหากนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีความชัดเจนก็จะส่งเสริมตลาดการลงทุนในประเทศไทยได้ ขณะที่ตลาดหุ้นไทยอยู่ในระดับราคาที่ถูก แม้มีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อเนื่อง แต่ก็ยังคาดว่า Downside มีจำกัด และเศรษฐกิจจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นในปีหน้า

อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาอีกเพียงสิบกว่าวันนี้นับว่าเป็นโค้งสุดท้ายสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างแท้จริง และด้วยมุมมองเชิงบวกภายในประเทศ จึงได้คัดสรรกองทุนที่ลงทุนในไทยทั้ง 3 กลุ่มกองทุน ได้แก่ SSF, RMF และ ThaiESG มาให้กับนักลงทุนไทย เพื่อกระจายลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้ของตนเองพร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ประกอบด้วย

ประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) แนะนำ กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออม) (KTESGS-SSF) (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6) เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนใน SET หรือ MAI ที่เป็นส่วนประกอบของ Thaipat ESG Index (TR) ด้วยกลยุทธ์ passive management

ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แนะนำ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4) เน้นลงทุนในตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ และตราสารหนี้อื่น ๆ รวมทั้งเงินฝาก โดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้แต่ละประเภทข้างต้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และประเภทกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) แนะนำ 3 กองทุนตามเป้าหมายการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่รับได้ ประกอบด้วย 1) กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30 (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) (KTAG70/30-ThaiESG) (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5) เป็นกองทุนผสมหุ้นและตราสารหนี้ เน้นการลงทุนในหุ้นที่มี SET ESG Ratings ระดับ A ขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 70% และตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 30% ของ NAV

2) กองทุนเปิดกรุงไทย ESG50 (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) (KTESG50-ThaiESG) (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6) เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ประมาณ 50 ตัวแรกที่อยู่ในดัชนี SET ESG Index และอยู่ใน Universe ของ KTAM ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ด้าน ESG ของ KTAM ควบคู่กัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และ 3) กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) (KTAG-ThaiESG) (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6) เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ที่มี SET ESG Ratings ระดับ A ขึ้นไป                                                                                                                                         หรือได้รับการจัดอันดับในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับระดับ A ขึ้นไป จากองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านความยั่งยืน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนจะเน้นการบริหารแบบเชิงรุก โดยใช้กลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุนแบบ Core & Satellite  ด้วยการวางสัดส่วนการลงทุนตามสภาวะตลาดตามแนวโน้มทางเศรษฐกิจในส่วนหลัก พร้อมกับจับจังหวะการลงทุนตามมุมมองระยะสั้นถึงกลางเป็นส่วนเสริมเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการเลือกหุ้นรายตัวโดยผู้จัดการกองทุน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดโปรโมชั่นถึงวันที่ 28 ธ.ค. 2566 นี้ สำหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี SSF, RMF และ ThaiESG ทุก ๆ 50,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS 100 บาท (เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิกโปรโมชั่น SSF RMF และคลิกโปรโมชั่น ThaiESG

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการได้ที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 หรือธนาคารกรุงไทย และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ktam.co.th สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น KTAM Smart Trade ได้ที่ https://bit.ly/KTSTSignIn

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนที่สำคัญ : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง


คำเตือน ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF, RMF และ ThaiESG และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเสียเงินเพิ่ม