จับตา ITD ประชุมผู้ถือหุ้นกู้วันนี้ (17 ม.ค.) ขอมติเลื่อนไถ่ถอน 2 ปี-ผ่อนผัน D/E Ratio

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD)

ITD ประชุมผู้ถือหุ้นกู้วันนี้ (17 ม.ค.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอมติที่ประชุม “ผ่อนผัน D/E Ratio-เลื่อนกำหนดไถ่ถอน 2 ปี-พร้อมเพิ่มดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่เลื่อนชำระ”

วันที่ 17 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 14.00 น. วันนี้ (17 ม.ค.) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมีวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม จนถึงวันครบ 1 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม)

(ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.50 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป)


โดยที่ผ่านมาทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้