ด่วน ! ทริส ประกาศเรตติ้ง ITD แนวโน้ม Negative ก่อนประชุมขอมติเลื่อนไถ่ถอนหุ้นกู้ 17 ม.ค.นี้

ทริสเรทติ้ง

ทริสเรทติ้ง ประกาศเครดิตพินิจ “Negative” อันดับเครดิตองค์กร-หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันแก่ “อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์” ก่อนที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 17 ม.ค.นี้ เพื่อขอมติเลื่อนไถ่ถอนออกไป 2 ปี

วันที่ 12 มกราคม 2567 ทริสเรทติ้งประกาศ “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” ให้แก่อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยการประกาศเครดิตพินิจในครั้งนี้สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของมติในการประชุมของผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับข้อเสนอของบริษัทในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการเงินและการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้คงเหลือ ซึ่งเครดิตพินิจมีนัยว่าอันดับเครดิตดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระยะใกล้

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่จะถึงนี้โดยมีวาระเพื่อการพิจารณาดังนี้ (1) ขอผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ต่ำกว่า 3 เท่า และขอให้บริษัทสามารถดำเนินการเจรจาหรือทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ได้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และ (2) ขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี โดยมีการเพิ่มดอกเบี้ยที่อัตรา 0.25% ต่อปีในปีแรกและที่อัตรา 0.50% ต่อปีในปีที่ 2

ทริสเรทติ้งคาดว่าจะทำการปรับเปลี่ยนแก้ไขเครดิตพินิจแนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” ได้เมื่อผลการประชุมได้ข้อสรุปและทริสเรทติ้งรับทราบแนวทางแก้ไขและแผนการบริหารจัดการของบริษัทอย่างครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้ที่จะขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปและไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ได้ ทริสเรทติ้งก็อาจทำการปรับลดอันดับเครดิตของบริษัทลงอีกหลายขั้น


ล่าสุด อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทได้รับการปรับลดอันดับลงเป็น “BB+/Negative” และ “BB/Negative” ตามลำดับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ตลอดจนผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างอ่อนแอ และภาระหนี้ที่สูง นอกจากนี้ สภาวะที่ตึงตัวของตลาดตราสารหนี้ยังทำให้ความพยายามในการออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนของบริษัทก็มีความยุ่งยากยิ่งขึ้นอีกด้วย