ITD เลื่อนจ่ายหนี้หุ้นกู้ 2 ปี เพิ่มดอกเบี้ย 0.75% นัดประชุมโหวต 17 ม.ค.นี้

ITD อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

“อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์” แจ้งเลื่อนจ่ายหนี้หุ้นกู้ 2 ปี เพิ่มดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้น 0.75% ต่อปี จ่ายครั้งเดียววันครบกำหนด เตรียมส่งจดหมายเชิงนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 17 ม.ค. 67 แจงสารพัดปัจจัยลบ อ้าง “สถาบันการเงิน” หลายแห่งในประเทศกำลังพิจารณาให้สินเชื่อใหม่ แต่ให้ขอมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

วันที่ 8 มกราคม 2567 นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล เลขานุการบริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 (ซึ่งเป็นการประชุมหุ้นกู้ของบริษัททุกชุดร่วมกัน แต่แยกการนับองค์ประชุมและการลงมติ) ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ซึ่งมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยจะต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ทั้งนี้ วาระการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีก 0.25% ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีก 0.50% ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป)

โดย ITD จะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 9 มกราคม 2567 จำนวน 5 รุ่น มูลค่ารวม 14,455 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวน 3 รุ่นที่จะครบกำหนดในปี 2567 มูลค่า 5,670 ล้านบาท ประกอบด้วย

• รุ่น ITD242A ครบกำหนดวันที่ 15 ก.พ. 2567 มูลค่า 2,000 ล้านบาท
• รุ่น ITD242DA ครบกำหนดวันที่ 4 ธ.ค. 2567 มูลค่า 2,455 ล้านบาท
• รุ่น ITD24DB ครบกำหนดวันที่ 4 ธ.ค. 2567 มูลค่า 1,215 ล้านบาท

ส่วนที่เหลืออีก 2 รุ่น คือ ITD254A จะครบกำหนดวันที่ 29 เม.ย. 2568 มูลค่า 6,000 ล้านบาท และ ITD266A จะครบกำหนดวันที่ 2 มิ.ย. 2569 มูลค่า 2,785 ล้านบาท

ITD ชี้แจงเหตุผลวาระที่ 1 ว่า ในช่วงปี 2566 มีปัจจัยภายนอกหลายประการที่กระทบกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อาทิ สถานการณ์สงครามในต่างประเทศ ราคาวัสดุและน้ำมันที่สูงขึ้น การประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย

จึงทำให้ต้นทุนการทำงานของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการเมืองในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลล่าช้าส่งผลกระทบกับโครงการภาครัฐต่าง ๆ ที่ชะลอตัวลงจากแผนงานเดิม ทำให้บริษัทซึ่งมีงานของภาครัฐเป็นจำนวนมาก ประสบปัญหาปริมาณงานลดลงไม่เป็นไปตามประมาณการ

ด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจคาดหมายได้เหล่านี้ ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องเจรจากับเจ้าหนี้ต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอผ่อนผันการชำระหนี้และเลื่อนการชำระหนี้ของบริษัท ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาใช้ในโครงการงานต่าง ๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัท ซึ่งการได้รับสินเชื่อใหม่จากสถาบันการเงินในครั้งนี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทผ่านปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียน สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

และดำเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ การให้การสนับสนุนเงินกู้จากสถาบันการเงินดังกล่าวมีเงื่อนไขสำคัญว่า บริษัทจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทร่วมด้วย จึงจำเป็นจะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้

โดยขณะนี้สถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศกำลังพิจารณาให้สินเชื่อใหม่แก่บริษัท ซึ่งจะมีผลกระทบกับหน้าที่ของบริษัทตามข้อกำหนดสิทธิในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามงบการเงินรวมของบริษัท โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ ไตรมาส 3/2566 เท่ากับ 2.893 เท่า

โดยหากบริษัทได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่ดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวสูงขึ้นเกินกว่า 3.0 : 1 ตามที่ข้อกำหนดสิทธิได้จำกัดไว้

เนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนของหนี้สินของบริษัท บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568

และผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

สำหรับเหตุผลวาระที่ 2 ให้เหตุผลว่า สถานการณ์ในตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นกู้ไม่เอื้ออำนวยเป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่นนักลงทุน ที่อาจทำให้การออกจำหน่ายหุ้นกู้รุ่นใหม่เพื่อทดแทนรุ่นเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน (Roll Over) มีความเสี่ยงต่อบริษัทและนักลงทุนเพิ่มขึ้น

และจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้พิจารณาในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ในการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แทนการดำเนินการออกหุ้นกู้รุ่นใหม่ ๆ มาเพื่อทดแทนรุ่นเดิมที่จะครบกำหนดในปี 2567

โดยบริษัทได้พิจารณาแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาในการถือครองหุ้นกู้ที่ขยายออกไปเป็นอัตราคงที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยเดิมอีก 0.25% สำหรับปีที่ 1 และอัตราคงที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยเดิมอีก 0.50% สำหรับปีที่ 2 นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

โดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะนำไปชำระครั้งเดียวพร้อมกันกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป)

โดยรายละเอียดการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

  • สำหรับหุ้นกู้รุ่น ITD24DA อัตราดอกเบี้ยใหม่ปีที่ 1 คงที่ 6.05% ต่อปี (5 ธ.ค. 67-4 ธ.ค. 68) และปีที่ 2 คงที่ 6.30% ต่อปี (5 ธ.ค. 68-4 ธ.ค. 69)
  • สำหรับหุ้นกู้รุ่น ITD24DB อัตราดอกเบี้ยใหม่ปีที่ 1 คงที่ 5.25% ต่อปี (5 ธ.ค. 67-4 ธ.ค. 68) และปีที่ 2 คงที่ 5.50% ต่อปี (5 ธ.ค. 68-4 ธ.ค. 69)
  • สำหรับหุ้นกู้รุ่น ITD254A อัตราดอกเบี้ยใหม่ปีที่ 1 คงที่ 5.75% ต่อปี (30 เม.ย. 68-29 เม.ย. 69) และปีที่ 2 คงที่ 6.00% ต่อปี (30 เม.ย. 69-29 เม.ย. 70)
  • สำหรับหุ้นกู้รุ่น ITD266A อัตราดอกเบี้ยใหม่ปีที่ 1 คงที่ 6.45% ต่อปี (3 มิ.ย. 69-2 มิ.ย. 70) และปีที่ 2 คงที่ 6.70% ต่อปี (3 มิ.ย. 70-2 มิ.ย. 71)
  • สำหรับหุ้นกู้รุ่น ITD242A อัตราดอกเบี้ยใหม่ปีที่ 1 คงที่ 5.50% ต่อปี (16 ก.พ. 67-15 ก.พ. 68) และปีที่ 2 คงที่ 5.75% ต่อปี (16 ก.พ. 68-15 ก.พ. 69)

คลิกอ่านรายละเอียด