ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิกถอนหุ้น POMPUI มีผล 21 ก.พ. 67

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) POMPUI

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้น POMPUI ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ชี้มีผลตั้งแต่ 21 ก.พ. 2567 ก่อนเพิกถอนเปิดเทรดชั่วคราวด้วยบัญชี Cash Balance เตือนลงทุนด้วยความระมัดระวัง-ศึกษาข้อมูลให้ละเอียด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) หรือ POMPUI จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และจะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวระหว่างวันที่ 12-20 ก.พ. 2567 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากงบการเงินของบริษัทปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ และผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2547-2549 ซึ่งแม้บริษัทจะดำเนินการให้ส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมามีค่ามากกว่าศูนย์ และผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ แต่บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ POMPUI เป็นเวลา 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์ คือ ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

1.ให้หลักทรัพย์ POMPUI ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

2.ขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์

3.ไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ POMPUI ในวันแรกที่มีการซื้อขาย (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567)

4.ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ POMPUI มารวมในการคำนวณดัชนีราดาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)

และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว (คือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเพิกถอนหลักทรัพย์ POMPUI จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย