ก.ล.ต. ไฟเขียว QTCG ขายไอพีโอ 180 ล้านหุ้น เข้าเทรดไตรมาส 1/67

บริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ QTCG

ก.ล.ต.ไฟเขียว QTCG ธุรกิจงานรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม ขายหุ้นไอพีโอ 180 ล้านหุ้น เล็งเข้าเทรดไตรมาส 1/2567 นำเงินระดมทุนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันรับงาน สู่ช่องทางขยายโอกาสต่อยอดธุรกิจ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติชัย นาคะประเสริฐกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ QTCG เปิดเผยว่า หลังจาก QTCG ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ล่าสุดได้รับการอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต.แล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 180 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท และคาดว่าจะสามารถนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างภายในไตรมาส 1/2567

ทั้งนี้ QTCG ดำเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical : M&E) อย่างครบวงจร ประกอบด้วย 1) ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร 2) ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ 3) ระบบสุขาภิบาลและระบบประปา และ 4) ระบบป้องกันไฟภายในอาคาร ด้วยประสบการณ์กว่า 22 ปี

บริษัทมีทีมวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ และมีศักยภาพให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมภายในอาคารทุกระบบอย่างครบวงจร ทั้งในรูปแบบผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) และในรูปแบบผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ซึ่งรูปแบบการให้บริการของบริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการดำเนินงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารอย่างต่อเนื่อง

อาทิ กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอาคาร กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มโรงแรม เป็นต้น ดังนั้น เชื่อว่าด้วยศักยภาพและจุดเด่นในการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านวิศวกรรมงานระบบครบวงจรของไทย และการมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกระจายในหลากหลายอุตสาหกรรม จะสามารถสร้างโอกาสการเติบโตให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

“ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 600 ล้านหุ้น แบ่งเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 210 ล้านบาท และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล”

ธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์
ธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์

นายธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร QTCG เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งของธุรกิจและเพิ่มโอกาสการรับงานโครงการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยบริษัทจะนำเม็ดเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ภายในปี 2567-2568 ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการขยายโอกาสสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจให้บริการด้านรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical : M&E) อย่างครบวงจรของประเทศไทย

“บริษัทเชื่อว่าการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้ฐานะทางการเงินของ QTCG มีความแข็งแกร่งมากยิ่งกว่าเดิม สู่การขับเคลื่อนสำหรับการรองรับการเข้าประมูลโครงการใหญ่ในอนาคต เพื่อต่อยอดและขยายฐานงานเดิมที่มีอยู่


โดย ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566 บริษัทมีมูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ประมาณ 1,248 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานขนาดใหญ่ในกลุ่มลูกค้าที่มีชื่อเสียง อาทิ โครงการ CIB International school, โครงการ คอนโด ชูช์ ราชเทวี (SHUSH), โครงการก่อสร้างอาคารกระทรวงมหาดไทย, โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C, โครงการ วัน อมตะ, โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ตลาดยิ่งเจริญ, โครงการ KIS International school เป็นต้น