ด่วน ! ก.ล.ต.ระงับไลเซนส์ Zipmex ชั่วคราว

กลต สำนักงาน กลต กองทุน ลงทุน

ก.ล.ต. สั่งการให้ Zipmex ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขาย-นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว เหตุไม่สามารถแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานที่บกพร่องได้ตามการสั่งการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือสั่งการตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ไปยัง Zipmex แก้ไขการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และโครงสร้างการบริหารจัดการธุรกิจและบุคลากรให้เหมาะสมเพียงพออย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งกรณีที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า ตามมติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ทั้งนี้ Zipmex ได้ชี้แจงมายัง ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 แล้วนั้น

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณาแล้วเห็นว่า Zipmex ยังไม่สามารถแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานที่บกพร่องได้ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคสอง แห่ง พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ มีมติสั่งการให้ Zipmex ระงับการประกอบธุรกิจประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในระหว่างถูกระงับการประกอบธุรกิจดังกล่าว Zipmex ต้องดำเนินการ ดังนี้

1.แก้ไขฐานะทางการเงินของบริษัท โดยต้องดำเนินการให้สามารถดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามข้อ 15 ของประกาศที่ กธ. 19/2561

2.แก้ไขโครงสร้างการบริหารจัดการและบุคลากร โดยบริษัทต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการ และบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามข้อ 8 และข้อ 10 ของประกาศที่ กธ. 19/2561

3.แก้ไขโดยจัดให้มีระบบงานในการป้องกันมิให้เกิดการนำทรัพย์สินของลูกค้าที่ฝากไว้ไปใช้หรือหาดอกผลไม่ว่าโดยวิธีใด

ในการนี้ ให้ Zipmex นำส่งผลการแก้ไขต่อ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ Zipmex จะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างระงับการประกอบธุรกิจทุกประเภทตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. อันเป็นผลสืบเนื่องจากบริษัทไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (เงินกองทุน) ได้ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

นอกจากนี้ ในระหว่างถูกระงับการประกอบธุรกิจ Zipmex ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา รวมทั้งให้ Zipmex ติดต่อให้ลูกค้าขอรับเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลคืน และโอนเงินคืนให้แก่ลูกค้า และโอนสินทรัพย์ดิจิทัลตามความประสงค์ของลูกค้า

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับลูกค้า Zipmex สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 กด 8 หรืออีเมล์ [email protected] หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th


นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก ก.ล.ต. กล่าวว่า “ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด หากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 35 วรรคสอง ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตได้ ตามมาตรา 35 วรรคสาม แห่ง พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ”