BBL ควัก 1.3 หมื่นล้าน จ่ายปันผลปี’66 อัตรา 7 บาท/หุ้น ขึ้น XD 23 เม.ย.

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ เคาะชงผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายเงินปันผล ปี 2566 ในอัตรา 7 บาทต่อหุ้น เผยจ่ายระหว่างกาลไปแล้ว 2 บาทต่อหุ้น หรือจ่ายอีก 5 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 เม.ย.นี้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,361,900,258 บาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม

ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 2 กันยยน 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2567 และ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 23 เมษายน 2567

ทั้งนี้ กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 31 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป