BJC กิจการ “เจ้าสัวเจริญ” เคาะจ่ายเงินปันผลปี’66 อัตรา 0.80 บาท/หุ้น ขึ้น XD 30 เม.ย.

BJC

BJC ธุรกิจในเครือ “เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี” เคาะชงที่ประชุมผู้ถือหุ้น 23 เม.ย. ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลปี 2566 ที่อัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปี 0.65 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD 30 เม.ย.

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC กิจการในเครือเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2566 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 30 เมษายน 2567

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563