PTTEP แต่งตั้ง “คงกระพัน” CEO ปตท. นั่งบอร์ดแทน “อรรถพล”

PTTEP แต่งตั้ง “คงกระพัน” CEO ปตท. นั่งบอร์ดแทน “อรรถพล”

“ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม” แต่งตั้ง “คงกระพัน อินทรแจ้ง” ซีอีโอ ปตท. ดำรงตำแหน่ง “กรรมการ” แทน “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” มีผลตั้งแต่ 21 พ.ค. 67 พร้อมเปิดข้อมูลวิสัยทัศน์บอร์ดใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นางสาวญาณินี วจีประทับจิต เลขานุการบริษัท บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. เมื่่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติเลือกตั้งให้ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง เข้าเป็นกรรมการ ปตท.สผ. แทน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ในการนี้ ปตท.สผ. ขอนำส่งข้อมูลและวิสัยทัศน์ของนายคงกระพัน อินทรแจ้ง กรรมการของบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 57 ปี

ประวัติการศึกษา นายคงกระพัน อินทรแจ้ง

– Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering University of Houston, U.S.A.
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ.
1. ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2567-ปัจจุบัน
2. ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562-ปัจจุบัน

Advertisment

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ.

สนับสนุนให้ ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจบนหลักการความยั่งยืนอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกํากับดูแลที่ดี สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย

– สร้างความต่อเนื่อง ความมั่นคงทางวัตถุดิบต้องมีปริมาณเพียงพอและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ ในพื้นที่อ่าวไทย, พื้นที่มาเลเซีย, การเร่งรัดการขยายไปยังพื้นที่ปิโตรเลียมทับซ้อน ไทย-กัมพูชา (OCA)

– จัดหา source ใหม่ที่มีต้นทุนตํ่า สร้างกําไร โดยจัดหาแหล่งจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงแหล่งจากตะวันออกกลางเพื่อเพิ่มปริมาณสํารองปิโตรเลียม

– สร้างการเติบโตควบคู่กับการทํา Decarbonization ผลักดัน Carbon Capture & Storage ให้เป็น Business พร้อมสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทย และสามารถ Commercialize ร่วมกับ Partners ที่เป็น Global Player

Advertisment

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ต้องบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและวางพื้นฐานในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance หรือ GRC) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและยั่งยืน

ความสําเร็จที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการ ปตท.สผ. มีประสบการณ์ทํางานในกลุ่ม ปตท. ร่วม 30 ปี ในการบริหารธุรกิจพลังงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการกลั่นปิโตรเลียมแบบครบวงจร ธุรกิจชีวภาพ และเคมีภัณฑ์ ไฟฟ้าและสาธารณูปการ มีความเชี่ยวชาญ หลากหลายด้าน ได้แก่ ด้านวิศวกรรมกระบวนการผลิต การกําหนดกลยุทธ์องค์กร การพัฒนาธุรกิจ การเงินและนัก ลงทุนสัมพันธ์ การวิจัยและพัฒนา (R&D) การพัฒนาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ การควบรวมกิจการขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการกิจการร่วมค้า

ในช่วงที่ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) ซึ่งเป็นบริษัทปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผลการดําเนินงานเป็นที่ประจักษ์สามารถผลักดันให้ PTTGC ประสบความสําเร็จ ดําเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายในทุกมิติ บนสมดุล ESG ได้รับการยอมรับทั้งจากในและต่างประเทศ เป็นผู้นําด้านความยั่งยืนในระดับสากลอย่างแท้จริง ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

และเป็นบริษัทแรกและเป็นบริษัทเดียวของโลกที่ ได้รับรางวัลดังกล่าว 5 ปี ต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีวิสัยทัศน์ แสวงหาโอกาสพัฒนาธุรกิจใหม่ทางด้านไฮโดรเจนและคาร์บอน (Hydrogen and Carbon Business Integration Strategy) สร้างการเติบโตต่อยอดจาก Decarbonization สร้างความแตกต่างให้องค์กร สร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

เป็นผู้ก่อตั้งหน่วยธุรกิจ International Business ของ PTTGC และได้จัดทําโครงสร้างองค์กร การบริหาร จัดการและ Work Process ทั้งหมด ซึ่งจะต้องดูแลทั้งด้านกลยุทธ์และ Performance ของบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ ของ PTTGC ทั้งหมด รวมถึงการลงทุนใหม่ ๆ ในต่างประเทศ

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างสูงด้านการบริหารกิจการและกํากับดูแลกิจการขนาดใหญ่ ในหลายธุรกิจครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เคยดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท ได้แก่
– ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) ผู้นําในธุรกิจพลังงานทดแทนและเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
– กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนําของประเทศไทย
– ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited in Singapore o
– ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V.
– ประธาน Advisory Committee กํากับดูแล บริษัท allnex ผู้นําอันดับหนึ่งของโลก ในอุตสาหกรรมสารเคลือบผิว
– กรรมการบริษัท NatureWorks LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพโพลีแลคติกแอซิด (PLA) อันดับหนึ่งของโลก
– กรรมการบริษัท Vencorex Holding ประเทศฝรั่งเศส ผู้นําในธุรกิจสารเคมี (Hexamethylene Di-isocyanate) ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในสารเคลือบผิว
– กรรมการบริษัท Emery Oleochemicals Group ประเทศมาเลเซีย ผู้นําด้านโอลีโอเคมีระดับโลก
– กรรมการบริษัท PTTGC Innovation America Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา

และดํารงตําแหน่งสมาชิกของ United Nations Global Compact (UNGC) และสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD) รวมทั้งกรรมการขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) โดยได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นแบบที่ดีในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบในด้าน ESG เพื่อเสริมสร้างคุณค่า การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวให้กับธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

ด้วยประสบการณ์การทํางานและความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจต่างประเทศ จึงได้รับเกียรติให้ดํารงตําแหน่งสําคัญในสภาธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งมีภารกิจสําคัญในการผลักดันและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและต่างประเทศ ผ่านความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในระดับเอกชน

โดยปัจจุบันดํารงตำแหน่งประธานร่วมฝ่ายไทย ของสภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทย Thai-France Business Forum (FTBF) รวมถึงตําแหน่งในอดีตซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและดํารงตําแหน่งประธานร่วมฝ่ายไทย คณะทํางานด้านการส่งเสริมโอกาสการลงทุน ของ สภาผู้นําธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร Thai-UK Business Leadership Council (TUBLC)