การบินไทย เพิ่มทุน 1.96 แสนล้าน ให้คลัง-เจ้าหนี้ใหม่ ถือหุ้นใหญ่

การบินไทยเพิ่มทุน
ภาพจากเฟซบุ๊ก Thai Airways

“การบินไทย” แจงหลังศาลล้มละลายเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ ต้องเร่ง “ลดทุน” ภายใน 6 เดือน พร้อมเดินหน้าเพิ่มทุนจดทะเบียน 1.96 แสนล้าน จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ “กระทรวงการคลัง” หรือตัวแทนรับโอนสิทธิ และกลุ่มเจ้าหนี้สินเชื่อใหม่เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่แก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ (วันที่ 19 พฤษภาคม 2564) ซึ่งมีผลให้ผู้บริหารแผนที่ถูกเสนอชื่อตามแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่แก้ไข 5 คน ประกอบด้วย

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์, นายพรชัย ฐีระเวช, นายศิริ จิระพงษ์พันธ์, นายไกรสร บารมีอวยชัย และ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้นั่งเป็นผู้บริหารแผน และมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจตามแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยต่อไป

ค้านชำระหนี้ 2 แสนล้าน

ทั้ง บมจ.การบินไทยได้ระบุถึงสาระสำคัญของแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทว่า แผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ได้มีการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ 36 กลุ่ม แบ่งเป็นเจ้าหนี้มีประกัน 1 กลุ่ม และเจ้าหนี้ไม่มีประกัน 35 กลุ่ม โดยมีจำนวนคำขอรับชำระหนี้ที่ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 13,133 ราย เป็นภาระหนี้ที่นำมาปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนจำนวน 410,140.97 ล้านบาท

โดยผู้ทำแผนและเจ้าหนี้ได้ยื่นคัดค้านคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้บางราย ซึ่งมีภาระหนี้ประมาณ 2 แสนล้านบาท เนื่องจากผู้ทำแผนเห็นว่าเป็นภาระหนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ จึงถือเป็นภาระหนี้ที่ไม่อาจยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการได้

เพิ่มทุนจดทะเบียน 1.96 แสนล้าน

โดยแผนฟื้นฟูกิจการกำหนดการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท โดยภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน การบินไทยจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก 26,989.01 ล้านบาท ให้เหลือ 21,827.72 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นการบินไทยที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่าย 516.13 ล้านหุ้น

ทั้งนี้หลังการลดทุน การบินไทยจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจัดสรรและการออกหุ้นตามสัญญาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Share Option) (“สิทธิในการซื้อหุ้น”) จำนวน 196,449,472,520 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 21,827,719,170 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 218,277,191,690 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 19,644,947,252 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท การบินไทยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในข้อนี้ ดังนี้

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้คลัง-เจ้าหนี้สินเชื่อใหม่

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของการบินไทย จำนวนไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 (กระทรวงการคลัง) และ/หรือ ผู้รับโอนสิทธิในการซื้อหุ้นในราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่เข้าหนี้กลุ่มที่ 4 และ/หรือ ผู้รับโอนสิทธิในการซื้อหุ้นที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามข้อนี้อาจทำในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้


(ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของการบินไทย จำนวนไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่เจ้าหนี้ที่ให้สินเชื่อใหม่ตามข้อ 5.8.2 และ/หรือ ผู้รับโอนสิทธิในการซื้อหุ้น ในราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่เจ้าหนี้ที่ให้สินเชื่อใหม่ และ/หรือ ผู้รับโอนสิทธิในการซื้อหุ้น ที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามข้อนี้อาจทำในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

แปลงหนี้ดอกเบี้ยเป็นทุน

หลังจากนั้น ในปีที่ 4 นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน การบินไทยจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 (เจ้าหนี้สถาบันการเงินที่มีสิทธิตามสัญญาโอนสิทธิในการได้รับเงินจากการขายเครื่องบิน) กลุ่มที่ 6 (เจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ไม่มีหลักประกัน) และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 5.3 จำนวน 19,036,081,760 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 218,277,191,690 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 237,31 3,273,450 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,903,608,176 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของการบินไทย จำนวนไม่เกิน 1,903,608,176 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้รายที่แสดงความประสงค์ที่จะแปลงหนี้ออกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นหุ้นสามัญตามเงื่อนไขการคำนวณดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดไว้ในข้อ 5.3 ในราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ