รู้จัก UBE เตรียมซื้อขายตลาดหุ้นวันแรก (30 ก.ย.) ท้าชน CPANEL

ทำความรู้จัก บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE เตรียมเข้าซื้อขายในตลาด SET วันที่ 30 ก.ย. พร้อมหุ้น PANEL     

 

‘UBE’ ผู้ผลิต-จำหน่าย “มันสำปะหลัง” รายใหญ่ ตระกูล “โควสุรัตน์”

วันที่ 29 กันยายน 2564 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เอทานอล และแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งบริษัทจำหน่ายทั้งแป้งมันสำปะหลัง (Cassava Starch) และแป้งฟลาวมันสำปะหลัง (Cassava Flour) แบบทั่วไปและแบบออร์แกนิค ถือเป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร (Well-integrated Tapioca Player) รายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จากการใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตทั้งเอทานอล แป้งมันสำปะหลังและแป้งฟลาว ซึ่งมีการนำวัตถุดิบมันสำปะหลังเข้าสู่กระบวนการผลิตมากถึง 1,200,000 ตันต่อปี

โดยมีการนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เช่น น้ำใช้จากกระบวนการผลิตและกากมันสำปะหลัง มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในโรงงานผลิตเอทานอลและแป้งมันสำปะหลัง นอกจากนี้ ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งจะนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้หมุนเวียนในโรงงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มรายไต้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง

นอกจากการผลิตและจำหน่ายเอทานอล แป้งมันสำปะหลัง และการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่อง บริษัทได้ขยายสู่การพัฒนาสินค้าทางการเกษตรชนิดอื่นที่มีมูลค่สูง (High Value Product หรือ HVP) หรือมีศักยภาพในการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2563 บริษัทได้ริเริ่มธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยมีแผนที่จะปลูกกาแฟอินทรีย์ (Organic Coffee) และข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) เพื่อจำหน่าย

อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทอื่นๆ เช่น อาหารผสมเสร็จที่ผลิตจากหญ้าเนเปียร์ สำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ เป็นต้น

ธุรกิจเอทานอล

มีโรงงานผลิตเอทานอลซึ่งมีกำลังการผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน หรือเทียบเท่ากำลังการผลิต 146 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งถือเป็นกำลังการผลิตต่อ 1 สายการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง โดยโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 900 ไร่ ในจังหวัดอุบลราชธานี ในการประกอบธุรกิจเอทานอล

บริษัทได้ร่วมทุนกับผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ 2 ราย คือ กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และกลุ่มบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) ซึ่งผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ราย ถือเป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่สำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการโรงงานเอทานอล จนทำให้ในปัจจุบันบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลรายใหญ่ของประเทศ ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 8% ของปริมาณการใช้เอทานอลทั้งหมดในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระรชบัญญัติการค้าน้ำมันชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จากการที่มีปริมาณการผลิตและจำหน่ายเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงเกินกว่า 120 ล้านลิตรต่อปี

 

ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังทั้งเกรดอาหารและเกรดอุตสาหกรรม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อุบล ซันฟลาวเวอร์” ปัจจุบันมีกำลังการผลิตแป้งมันสำะหลัง 700 ตันแป้งต่อวัน หรือเทียบเท่ากำลังการผลิต 255,500 ตันแป้งต่อปี โดยโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังของบริษัทตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงงานผลิตเอทานอลในจังหวัดอุบลราชธานี บริษัทจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังในตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหลัก

ปัจจุบัน บริษัทถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิครายใหญ่ของโลก มีปริมาณการส่งออกมากกว่า 20,000 ตันต่อปี


 

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์

บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจไปสู่การผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเภทอื่น เพื่อรองรับความต้องการสินค้าออร์แกนิคที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2563 บริษัทเริ่มขยายธุรกิจไปยังการผลิตกาแฟออร์แกนิค (Organic Coffee) และข้าวออร์แกนิค (Organic Rice) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและสามารถสร้างส่วนต่างกำไรที่ดีให้กับบริษัท โดยอาศัยความได้เปรียบจากการที่โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของประเทศ อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับประเทศลาว ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟชั้นดี

โดยบริษัทได้เข้าสำรวจพื้นที่และชักชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกพืชอินทรีย์กับบริษัท โดยพื้นที่ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานออร์แกนิคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำเกษตรพันธสัญญา(Contrac Farming) กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อเริ่มการเพาะปลูก ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตังกล่าวได้ในปี 2565 เป็นต้นไป

 

เป้าหมายธุรกิจ UBE ในอีก 5 ปี

วางเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์ และพร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพชั้นนำของโลก โดยจะดำเนินการควบคู่กับธุรกิจพลังงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว

ส่วนธุรกิจเอทานอลมุ่งรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ผ่านการรักษามาตรฐานการให้บริการ การสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุน ส่วนธุรกิจแป้งมันสำปะหลังมุ่งเน้นการเติบโตแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิค พร้อมสร้างสรรค์และต่อยอดผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังออร์แกนิคใหม่ออกสู่ตลาด

ขณะที่ธุรกิจเกษตรอินทรีย์มุ่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตรประเภทต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็ง ผ่านการส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) จากธุรกิจแป้งมันสำปะหลังและธุรกิจเกษตรอินทรีย์ จากในปัจจุบันที่มีสัดส่วนรวมกันคิดเป็น 27% เป็น 70% ของกำไรจากการดำเนินงานทั้งหมด ขณะที่ EBIDA ของธุรกิจเอทานอลคาดว่จะลดลงจาก 73% ในปัจจุบัน เป็น 30% ตามลำดับ

 

ขายหุ้นไอพีโอ 1,370 ล้านหุ้น

โดยได้เสนอขายหุ้นรวม 1,370 ล้านหุ้น แบ่งเป็นสามัญเพิ่มทน UBE และหุ้นสามัญเดิมบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) และบริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด (TET) ประกอบด้วย

1.หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,174,286,000 หุ้น

2.หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด จำนวนไม่เกิน 97,857,000 หุ้น

3.หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 97,857,000 หุ้น

ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดคิดเป็น 35% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

ราคาเสนอขายต่อประชาชน 2.40 บาทต่อหุ้น มูลค่าเสนอขายรวม 3,288 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายดังกล่าว หลังไอพีโอคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 69.97 เท่า มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิ

นำเงินระดมทุน ‘ลุยลงทุน-เงินหมุนเวียน’ 2.7 พันล้านบาท ปี 64-67

โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังไอพีโอ

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ