เช็กรายได้หุ้นน้องใหม่ “JP” ก่อนซื้อขายตลาด mai 2 พ.ย.นี้

เช็ครายได้หุ้นน้องใหม่

บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย)  หรือ  JP  ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนา ผลิตและจําหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  (mai) 2 พ.ย.64  

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2654  บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ  JP  ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนา ผลิตและจําหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

โดยบริษัทมีการดำเนินธุรกิจหลักๆ 2 รูปแบบคือรับจ้างผลิตและจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (“OEM”) และ ผลิตและจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (“Own Brand”) ซึ่งมีตราสินค้า 4 ตรา ได้แก่ COX™, JSP™, EVITON™ และ สุภาพโอสถ™ โดยบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Own Brand แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบตามเงื่อนไขการส่งมอบและการรับรู้รายได้ คือ  การฝากขาย ผลิตภัณฑ์ Own Brand และ  การขายขาด ผลิตภัณฑ์ Own Brand

สัดส่วนและโครงสร้างรายได้

สำหรับโครงสร้างรายได้ของ JP ในปี 2561 – 2563 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังนี้

เช็ครายได้หุ้นน้องใหม่ "JP" ก่อนซื้อขายตลาด Mai 2 พ.ย.นี้

ฐานะทางการเงิน

สรุปฐานะทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดังนี้

เช็ครายได้หุ้นน้องใหม่ "JP" ก่อนซื้อขายตลาด Mai 2 พ.ย.นี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของบริษัท สรุปได้ดังนี้เช็ครายได้หุ้นน้องใหม่ "JP" ก่อนซื้อขายตลาด Mai 2 พ.ย.นี้

ขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 115,000,000 หุ้น

JP เสนอขายหุ้นไอพีโอ (IPO) จำนวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.27 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้  โดยแบ่งเป็น

1.เสนอขายต่อบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์-นักลงทุนสถาบัน จำนวน 113,750,000 หุ้น

2.เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวน 1,250,000 หุ้น

แผนการระดมทุน

สำหรับแผนการใช้เงินลงทุนในการสร้าง และการนำเสนอตราสินค้าใหม่ให้กับผู้บริโภค แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ   – ระยะที่ 1 ในช่วง 3 เดือนแรก บริษัทจะทำกิจกรรมทางตลาดสร้างการรับรู้ตราสินค้า ผ่านสื่อ online และ TV Shopping เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็น และรับรู้ถึงตราสินค้าใหม่ในช่วงแรก


– ระยะที่ 2 ในช่วง 12 เดือนต่อมา บริษัทสร้างการจดจำต่อตราสินค้าใหม่ โดยมุ่งเน้นการทำโฆษณาผ่านสื่อ out of home ต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา, สื่อออนไลน์ และจัดงานประชาสัมพันธ์ตราสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจดจำตราสินค้าใหม่ของบริษัทได้

ทั้งนี้จำนวนการใช้เงินโดยประมาณของบริษัทข้างต้น เป็นประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดสรรเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนงานของบริษัทในปัจจุบัน ทั้งนี้การใช้เงินที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตอาจแตกต่างไปจากประมาณการที่ระบุไว้ข้างต้น

เช็ครายได้หุ้นน้องใหม่ "JP" ก่อนซื้อขายตลาด Mai 2 พ.ย.นี้

จ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40%

JP มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมตามงบการเงินของบริษัท และในกรณีที่งบการเงินของบริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณากำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษัท รวมไปถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ