ปตท. แต่งตั้ง “ทศพร ศิริสัมพันธ์” นั่งประธานบอร์ด มีผลตั้งแต่ 8 เม.ย.

ปตท. แต่งตั้ง “ทศพร ศิริสัมพันธ์” อดีตเลขาสภาพัฒน์ฯ นั่งประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่ 8 เม.ย. พร้อมแต่งตั้งกรรมการใหม่ 4 ราย “ดนุชา-ชาญศิลป์-ผยง-รศ.ด.ร.ณรงค์เดช”

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท(บอร์ด) ในการประชุมนัดพิเศษคครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 เม.ย.65 มีมติแต่งตั้ง ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ เป็น ประธานกรรมการ

พร้อมกับได้อนุมติแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับรายชื่อกรรมการที่แต่งตั้งใหม่ดังนี้

               

– นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการอสิระ เป็น ประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
-นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
– นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
– รศ.ด.ร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ยกเว้นกรณีนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป