อนันดาฯ ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีเข้าลงทุนในเหรียญ KUB

ชานนท์ เรืองกฤตยา
ชานนท์ เรืองกฤตยา

บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงประเด็นการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล KUB Coin

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้สอบถามมายังบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และขอให้บริษัทชี้แจงถึงประเด็นเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล KUB Coin นั้น บริษัทขอชี้แจงในประเด็นดังต่อไปนี้

1.เหตุผลในการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator Node) บริษัทจะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator Node) อีกทั้งการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้บริษัททำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และการนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและในอนาคต

               

2.ความเห็นคณะกรรมการต่อการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติให้เข้าลงทุนสำหรับการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator Node) โดยมีความเห็นว่า การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นโอกาสทางธุรกิจในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาเพิ่มขีดความสามารถในธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการเพิ่มโอกาสให้บริษัททำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ดิจิทัล

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาถึงความเสี่ยงในการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแผนการลงทุนของบริษัท รวมถึงให้มีการติดตามการประเมินผล การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

3.แผนการเข้าลงทุน มูลค่าเงินลงทุนความคืบหน้าในปัจจุบัน และเงื่อนไขข้อตกลงในการรับประกัน การซื้อคืนแผนการเข้าลงทุน มูลค่าเงินลงทุน และความคืบหน้าในการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator Node) แบบ Proof of Stake Authority (PoSA) มีเงื่อนไขว่า บริษัท ต้องเข้าลงทุนซื้อ KUB Coin เพิ่มเติมเป็นจำนวน 225,000 KUBs

ซึ่งคิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 60.77 ล้านบาท Ananda Development Public Company Limited FYI Center building, 11th Floor, 2525 Rama 4 Road, Klongtoei, Klongtoei District, Bangkok 10110 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 Tel : +66(2) 056 2222 Fax : +66(2) 056 2332 www.ananda.co.th

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้บริษัท เอกซ์แล็บ ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ลงทุนและ เป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator Node) โดยได้มีการลงทุนแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2565

เงื่อนไขข้อตกลงในการรับประกันการซื้อคืนขั้นต่ำ บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด ได้มีการยืนยันการรับประกันราคา (Price Guarantee) ซื้อคืนขั้นต่ำเมื่อครบกำหนด ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าที่บริษัทลงทุน

4.ผลกระทบและมาตรการรองรับจากกรณที่ราคาเหรียญมีมูลค่าลดลงในปัจจุบัน จากกรณีที่ราคา KUB Coin มีมูลค่าลดลงอย่างมากในปัจจุบันนั้น ไม่ส่งผลต่อฐานะทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากมีการยืนยันการรับประกันราคา (Price Guarantee) ซื้อคืนขั้นต่ำเมื่อครบกำหนด