มท.สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดประสานท้องถิ่นทั่วประเทศ ทำตามประกาศเลื่อนเก็บภาษีที่ดิน

ภาษีที่ดิน

มหาดไทย สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดประสาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ดำเนินการตามประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565 ออกไปอีก3เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่

               
  1. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565
  2. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี โดยงวดที่ 1 จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565 งวดที่ 2 จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565 และงวดที่ 3 จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นภายในเดือนกันยายน 2565
  3. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565
  4. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นภายในเดือนกันยายน 2565

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การขยายระยะเวลาดำเนินการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทั่วประเทศ

ทำให้ผู้เสียภาษีมีระยะเวลาเตรียมการชำระภาษีและผ่อนชำระภาษีประจำปี 2565 เพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากได้ไปชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบขยายออกไป และในกรณีผู้เสียภาษีบางรายที่เคยเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายอันเนื่องมาจากไม่ชำระภาษีภายในเดือนเมษายน 2565 หรือภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้ขยายระยะเวลาการชำระภาษีออกไปก่อนเดือนกรกฎาคม 2565 นั้น ก็จะมีสิทธิได้รับคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย