สธ. ส่งไม้ต่อระดับจังหวัด ลงนามโอน รพ.สต. ให้ อบจ. บริหารต่อ

รพ.สต. โอนย้าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

กระทรวงสาธารณสุข มอบอำนาจ สสจ. ลงนามถ่ายโอนโรงพยาบาลสุขภาพตำบล( รพ.สต. )ไปยัง อบจ. ที่พร้อมรับครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ สินทรัพย์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และบุคลากร และทำ MOU พัฒนางานต่าง ๆ ร่วมกัน พร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดติดตามดูแลการถ่ายโอน

วันที่ 30 กันยายน 2565 นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 49 แห่ง วันที่ 1 ตุลาคมนี้ว่า กระทรวงสาธารณสุขเห็นด้วยกับแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ที่จะมีการถ่ายโอน สอน.และ รพ.สต. ให้กับ อบจ. บริหารจัดการ

โดยจะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพประชาชน และดูแลบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด หากเกิดข้อติดขัดในกระบวนการต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุขยินดีช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเพื่อให้การถ่ายโอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นพ.สุระกล่าวต่อว่า นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะทำหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในวันที่ 3 ตุลาคมนี้ มอบอำนาจในการถ่ายโอนภารกิจและอำนาจในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกับ อบจ.

ซึ่งการถ่ายโอนจะดำเนินการได้เมื่อเอกสารต่าง ๆ มีความพร้อม ทั้งเอกสารด้านครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ สินทรัพย์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างเงินบำรุง ประมาณ 9 พันคน ต้องให้ อบจ.ลงนามรับรองการจ้างต่อจากกระทรวงสาธารณสุขก่อน หากพร้อมครบทุกด้านแล้ว สสจ.สามารถลงนามถ่ายโอนได้

ส่วน อบจ.ที่ยังติดขัดเรื่องการจ้างบุคลากรกลุ่มนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะต่อสัญญาจ้างและยังคงปฏิบัติงานต่อไปจนกว่าอบจ. จะดำเนินการเรื่องจ้างงานเรียบร้อย พร้อมลงนามถ่ายโอน จึงจะสิ้นสุดสัญญากับกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สุระกล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องการบริการด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้จะมีการสนับสนุนยา เวชภัณฑ์ และจัดบริการลักษณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปยัง รพ.สต.ที่ถ่ายโอนตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน พร้อมทั้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามการถ่ายโอน รพ.สต. เพื่อเป็นช่องทางรับข้อร้องเรียนจากประชาชน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้การถ่ายโอนภารกิจครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย