สธ. ออกประกาศ ให้ “ช่อดอกกัญชา” เป็นสมุนไพรควบคุม ห้ามขายให้เด็ก

อนุทิน ชาญวีรกูล

อนุทิน ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ กำหนดให้”ช่อดอกกัญชา” เป็นสมุนไพรควบคุม ผู้ประสงค์จะศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูป สมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ต้องขออนุญาต และห้ามจำหน่ายให้เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษาและสถานที่ห้าม รวมถึงผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมทั้งห้ามโฆษณาทุกช่องทางเพื่อการค้า

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (ช่อดอกกัญชา) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 โดยเนื้อความในประกาศ ระบุว่า ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ลงนามวันที่ 16 มิถุนายน 2565 และประกาศฉบับปรับปรุง ให้ยึดเฉพาะส่วนของ “ช่อดอก” ให้เป็นสมุนไพรควบคุม

ผู้ที่ประสงค์จะศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูป สมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตตามมาตรา 46 และผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 1.ผู้รับใบอนุญาตจะต้องทำแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มา การนำไปใช้และจำนวนที่เก็บไว้ ณ สถานประกอบการและให้รายงานข้อมูลต่อนายทะเบียนตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด

2.ผู้รับอนุญาตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าต้องแจ้งรายละเอียดการส่งออกต่อผู้อนุญาตเป็นรายครั้ง

3.ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าให้กับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร

4.ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าให้กับนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษา

5.ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมเพื่อการสูบในสถานประกอบการ เว้นแต่การจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม

6.ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าผ่านเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์

7.ห้ามโฆษณาสมุนไพรควบคุมทุกช่องทางเพื่อการค้า

และ 8.ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าในวัด หอพักตามกฎหมาย สวนสาธารณะ สวนสัตว์และสวนสนุก

ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป )