โปรดเกล้าฯให้ “ชวินทร์ ศิรินาค” พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯให้ นายชวินทร์ ศิรินาค ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร หลังลาออกจากราชการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากตำแหน่ง โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายชวินทร์ ศิรินาค ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตาแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565