โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ขรก.ในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 220 นาย

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 220 นาย และประกาศแต่งตั้งและพระราชทานยศอีก 6 ฉบับ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

Advertisement

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 220 นาย ดังนี้

1. พันโทมารุต สินาทเตชาภัทร์ เป็น พันเอก
2. พันโทธนู กรานบุญ เป็น พันเอก
3. พันโทสุธีพัฒน์ ภัททิยกุล เป็น พันเอก
4. พันโทธนรัชต์ มณีวงศ์ เป็น พันเอก
5. พันโทอิทธิพล นามภูงา เป็น พันเอก
6. พันโทเกียรตินาวิน ศรีแสง เป็น พันเอก
7. พันโทณัฐพงษ์ มณีนาค เป็น พันเอก
8. พันโทธนพล จันทร์หอม เป็น พันเอก
9. พันโทธนญชัย เพ็ชร์น้อย เป็น พันเอก
10. พันโทพงศธร สุวรรณประทีป เป็น พันเอก
11. พันโทพิศาล บูรณะกนก เป็น พันเอก
12. พันโทจอม หงษ์หยก เป็น พันเอก

13. เรืออากาศเอกวัชระ พันธุ์ศรี เป็น นาวาอากาศตรี
14. ร้อยเอกกิตติ กาญจนภูพิงค์ เป็น พันตรี
15. ร้อยเอกอนุวัช จันทร์ส่อง เป็น พันตรี
16. เรือเอกหญิงสุพรรณิกา ธีรพงศากร เป็น นาวาตรีหญิง
17. ร้อยโทเสถียร บุญเรืองศรี เป็น ร้อยเอก
18. เรืออากาศโทสุพร ยางม่วง เป็น เรืออากาศเอก
19. เรืออากาศโทวิชัย โพธิ์สร้อย เป็น เรืออากาศเอก
20. เรืออากาศโทสมชาย สวนสุข เป็น เรืออากาศเอก

Advertisement

คลิกดูประกาศฉบับเต็มที่นี่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/B/051/T_0007.PDF

Advertisement

นอกจากนี้ยังมีประกาศแต่งตั้งและพระราชทานยศ เพิ่มเติม ดังนี้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/B/051/T_0015.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/B/051/T_0001.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/273/T_0001.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/B/051/T_0004.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/B/051/T_0016.PDF